ЗаглавиеОТНОСНОКатегоирияДатаВръзкаdoc_categories_hfilter
Дневен ред за комисия: „Икономическа“ – 16:00 часа на 20.06.2024 г.

Дневен ред за комисия: „Икономическа“ – 16:00 часа на 20.06.2024 г.

юни 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Контрол по строителството“ – 16:00 часа на 20.06.2024 г.

Дневен ред за комисия: „Контрол по строителството“ – 16:00 часа на 20.06.2024 г.

юни 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Общинска собственост“ – 16:00 часа на 20.06.2024 г.

Дневен ред за комисия: „Общинска собственост“ – 16:00 часа на 20.06.2024 г.

юни 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Образование и здравеопазване“ – 16:00 часа на 18.06.2024 г.

Дневен ред за комисия „Образование и здравеопазване“ – 16:00 часа на 18.06.2024 г.

юни 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Спорт и социални дейности“ – 16:00 часа на 18.06.2024 г.

Дневен ред за комисия: „Спорт и социални дейности“ – 16:00 часа на 18.06.2024 г.

юни 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Юридическа“ – 16:00 на 18.06.2024 г.

Дневен ред за комисия „Юридическа“ – 16:00 на 18.06.2024 г.

юни 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Решение №126 / 31.05.2024 г.

График за работа на ОбС Ихтиман.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №125 / 31.05.2024 г.

Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 10029.602.22 и 10029.136.21 в местност „ЧУЧУРА“ и поземлен имот с идентификатор 10029.136.82 в местност „ЛОКВАТА“ по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. Софийска. Изменение на План за улична регулация /ИПУР/ на улица о.т. 54 – о.т. 55 и План за улична регулация /ПУР/ – създаване на нова улица с о.т. 55 – о.т. 55ж и нова улица с о.т. 55ж – о.т. 55л.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №124 / 31.05.2024 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробенустройствен план –План за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 48369.52.8 , местност „Лещето“, с.Мирово, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя за „Жилищно строителство“.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №123 / 31.05.2024 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура за обект: Изграждане на открито линейно прилежащо съоръжение – достъп, включващо и уширение/вход/, представляващи открита инфраструктура към подземен достъп/тунел/, чрез който ще бъде подсигурен достъп до тунел 2, част от инвестиционният проект за модернизация на железопътната линия София-Пловдив-Обособена позиция 1 от км.22+554 км.42+200 в ПИ с идентификатори 10029.923.12 и 10029.923.759 по КККР землище Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №122 / 31.05.2024 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: линейно трасе на заустваща канализация с диаметър Ф800 от ПИ 10029.326.395 до точка на заустване в ПИ 10029.327.373, землище с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №121 / 31.05.2024 г.

Изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри в обхвата на общински имот в землището на гр.Ихтиман.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №120 / 31.05.2024 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2024г.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №119 / 31.05.2024 г.

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024 г.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №118 / 31.05.2024 г.

Закупуване на идеална част от ПИ №206 по плана на м. „Дренов ръд“.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №117 / 31.05.2024 г.

Продажба на недвижим имот , частна общинска собственост.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №116 / 31.05.2024 г.

Продажба на УПИ III- 20 , находящ се в кв.3 по РП на с. Вакарел.

юни 8, 2024
Решение №115 / 31.05.2024 г.

Продажба на урегулиран поземлен имот XXII -446, находящ се в кв.6 по регулационния план на с. Вакарел.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №114 / 31.05.2024 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот-частна общ.собственост.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №113 / 31.05.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаванеза продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №112 / 31.05.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ XXVII, с площ 300 кв.м., находящ се в кв.125 по РП на гр.Ихтиман.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №111 / 31.05.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот , частна общинска собственост.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №110 / 31.05.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ XIII, с площ 252 кв.м., находящ се в кв.133 по РП на гр.Ихтиман.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №109 / 31.05.2024 г.

Промяна състава на експертно-консултативна комисия по стипендиите при община Ихтиман ,във връзка с Наредбата за деца с изявени дарби .

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №108 / 31.05.2024 г. – приложение

Общинска програма за закрила на детето

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №108 / 31.05.2024 г.

Общинска Програма за закрила на детето.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №107 / 31.05.2024 г. – приложение

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №107 / 31.05.2024 г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Ихтиман.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №106 / 31.05.2024 г. – приложение

Списък с капиталови разходи

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №106 / 31.05.2024 г.

Вътрешни компенсирани промени и актуализация по плана на „Бюджета за 2024 г.“ и списъка за капиталови разходи.

юни 8, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №8 от заседание проведено на 31.05.2024г.

Протокол №8 от заседание проведено на 31.05.2024г.

юни 7, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №6 от Икономическа комисия от 22.05.2024 г.

Протокол №6 от Икономическа комисия от 22.05.2024 г.

май 27, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №6 от комисия по Контрол на строителството от 22.05.2024 г.

Протокол №6 от комисия по Контрол на строителството от 22.05.2024 г.

май 27, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №6 от комисия по Образование от 21.05.2024 г.

Протокол №6 от комисия по Образование от 21.05.2024 г.

май 27, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №6 от комисия по Общинска собственост от 22.05.2024 г.

Протокол №6 от комисия по Общинска собственост от 22.05.2024 г.

май 27, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №6 от комисия по Спорт и социални дейности от 21.05.2024 г.

Протокол №6 от комисия по Спорт и социални дейности от 21.05.2024 г.

май 27, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №5 от комисия по Юридическа комисия от 21.05.2024 г.

Протокол №5 от комисия по Юридическа комисия от 21.05.2024 г.

май 27, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Дневен ред за комисия „Юридическа“ – 16:00 на 21.05.2024 г.

май 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Образование и здравеопазване“ – 16:00 часа на 21.05.2024 г.

май 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Спорт и социални дейности“ – 16:00 часа на 21.05.2024 г.

май 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Общинска собственост“ – 16:00 часа на 22.05.2024 г.

май 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Контрол по строителството“ – 16:00 часа на 22.05.2024 г.

май 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Икономическа“ – 16:00 часа на 22.05.2024 г.

май 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Протокол №7 от заседание проведено на 26.04.2024г.

май 7, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №105 / 26.04.2024 г.

График за работа през м.май 2024г.
На 21.05.24г./вторник/от 16.00 ч. комисии: Образование и здравеопазване;Юридическа; Спорт и социални дейности.
На 22.05.24г./сряда/ от 16.00ч. комисии: Икономическа;Общинска собственост;Контрол по строителството.
На 31.05.24г./петък/ от 14.00 ч. СЕСИЯ.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №104 / 26.04.2024 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план ( ПУП-ПП) “За външно електрозахранване- трасе подземна кабелна линия 110кV за присъединяване ПИ с идентификатор 10690.200.66, землище с.Веринско община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК към Ел. подстанция в поземлен имот

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №103 / 26.04.2024 г.

Одобряване на задание иразрешеване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификационен номер 57443.53.169, местност „селото“, с.Полянци, общ.Ихтиман, обл.Софийска по КК и КР на АГКК, Софийска област във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя за „Жилищно строителство“

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №102 / 26.04.2024 г.

Допускане изработване на ПУП-ПП / Подробен устройствен план – Парцеларен план / за изграждане на нов път -тупик до ПИ с идентификатор 10029.302.22 по КК и КР на местността „Недковото „ ,минаващ през ПИ с идентификатор 10029.302.21 и ПИ с идентификатор 10029.302.29 на местността „Недковото” по КК и КР на с.Вакарел , общ.Ихтиман, обл.Софийска

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №101 / 26.04.2024 г.

Одобряване на ПУП-ПП за техническа инфраструктура за външно ел.захранване за ПИ 81253.25.722 по КККР на з-ще с.Черньово, общ.Ихтиман,обл. Софийска.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №100 / 26.04.2024 г.

Разрешаване за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП- ПЗ / в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10029.271.1007 по КККР на с.Вакарел, общ. Ихтиман, обл. Софийска ,м. „Газянин валог“ във връзка с промяна предназначението на имота за предимно производствени нужди.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №99 / 26.04.2024 г.

Разрешаване за изработване на ПУП –ПЗ в обхвата на ПИ 10029.666.291 по ККК на замлището на с.Вакарел във връзка с промяна предназначението на имота за жилищно застрояване.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №98 / 26.04.2024 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024г. в глава III, т.3.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №97 / 26.04.2024 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпораждане с имоти- общинска собственост през 2024г.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №96 / 26.04.2024 г.

Продажба на урегулиран поземлен имот XIV-343 по регулационния план на с.Вакарел.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №95 / 26.04.2024 г.

Продажба на урегулиран поземлен имот VIII находящ се в кв.175 с площ от 472 кв.м. по регулационния план на гр. Ихтиман.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №94 / 26.04.2024 г.

Продажба на урегулиран имот VII-150 , находящ се в кв. 36 по РП на с.Веринско.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №93 / 26.04.2024 г.

Продажба на урегулиран имот VII-2, находящ се в кв. 2 по РП на с.Мухово.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №92 / 26.04.2024 г.

Одобрение на пазарна оценка на недвижим имот, частна общинска собственост.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №91 / 26.04.2024 г.

Продажба на недвижим имот , частна общинска собственост.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №90 / 26.04.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ IХ-2493,2494 в кв.163, целият с площ от 342 кв.м. по РП на гр. Ихтиман

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №89 / 26.04.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №88 / 26.04.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №87 / 26.04.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №86 / 26.04.2024 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общински поземлен фонд.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №85 / 26.04.2024 г.

Кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения №BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култира, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021-2027г.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №84 / 26.04.2024 г.

Годишни отчети на Народните читалища в общ. Ихтиман.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №83 / 26.04.2024 г.

Годишен отчет на „Медицински център 1“ –Ихтиман.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №82 / 26.04.2024 г.

Годишен отчет на МБАЛ–Ихтиман ЕООД.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Към решение №81 / 26.04.2024 г.

Списък на капиталовите разходи

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №81 / 26.04.2024 г.

Вътрешни конпенсирани промени и актуализация по плана на „Бюджета за 2024г“ и списъка с капиталови разходи.

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Кем решение №80 / 26.04.2024 г.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №80 / 26.04.2024 г.

Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

май 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №1 от временна комисия за приемане на предложения за промяна и допълнения на Правилника за работа на ОбС Ихтиман от 17.04.2024 г.

Протокол №1 от временна комисия за приемане на предложения за промяна и допълнения на Правилника за работа на ОбС Ихтиман от 17.04.2024 г.

април 23, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №5 от комисия по Юридическа комисия от 17.04.2024 г.

Протокол №5 от комисия по Юридическа комисия от 17.04.2024 г.

април 23, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №5 от комисия по Образование от 17.04.2024 г.

Протокол №5 от комисия по Образование от 17.04.2024 г.

април 23, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №5 от комисия по Спорт и социални дейности от 18.04.2024 г.

Протокол №5 от комисия по Спорт и социални дейности от 18.04.2024 г.

април 23, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Дневен ред за сесия на Общински съвет Ихтиман на 24.04.2024 г.

Дневен ред за сесия на Общински съвет Ихтиман на 24.04.2024 г.

април 22, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Икономическа“

април 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Контрол по строителството“

април 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Общинска собственост“

април 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия: „Спорт и социални дейности“

април 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Образование и здравеопазване“

април 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Юридическа“

април 17, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Протокол №6 от заседание проведено на 29.03.2024г.

април 6, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №79 / 29.03.2024 г.

График за работа на ОбС Ихтиман през м.април 2024г
1. На 17.04.2024г./сряда/ от 16.00 ч.–ПК „Образование“, „Юридическа“ , „Спорт и социални дейностти“
2.на 18.04.2024г. /четвъртък/от 16.00 ч. –ПК „Икономическа“ , „Общинска собственост“,
„Контрол по строителството“
3.на 24.04.2024г./сряда/ от 14.00 ч. СЕСИЯ.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №78 / 29.03.2024 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –План за застрояване ( ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 81253.38.10 , местност „Бахчата“, с.Черньово, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя за „Жилищно строителство“.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №76 / 29.03.2024 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР);–План за застрояване ( ПУП-ПЗ) и улична регулация за поземлен имот с идентификатор 05390.61.168 , местност „Гробището“, с.Борика, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя за „Жилищно строителство“.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №77 / 29.03.2024 г.

Наименуване на улица с о.т. 137ж-о.т. 137з в кв. 65 по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №75 / 29.03.2024 г.

Отмяна на решение №55, Протокол 5 от 16.02.24г.

април 6, 2024
Решение №74 / 29.03.2024 г.

Приемане на Годишен план на дейността за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №73 / 29.03.2024 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за притежаването , отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на Община Ихтиман.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №72 / 29.03.2024 г.

Актуализиране на началните цени за продажба на стояща дървесина на корен,възлагане на дейностите по дърводобив и маркиране на стояща дървесина на корен, ценоразпис на продажба на дървесина по реда на чл.71 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти , цени за сеяи извоз на дървесина до временен горски склад от собствени работници и/или юридически лица.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №71 / 29.03.2024 г.

Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Пауново.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №70 / 29.03.2024 г.

Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Вакарел

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №69 / 29.03.2024 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на публичен общински имот.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №68 / 29.03.2024 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024г. в глава III, т.3, в №2 и №14 приета с Решение №32, Протокол №4 /31.01.2024г., взето на заседание на ОбС.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №67 / 29.03.2024 г.

Промяна на предназначението на един брой общинско жилище /апартамент/.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №66 / 29.03.2024 г.

Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти , общинска собственост.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №65 / 29.03.2024 г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Ихтиман за периода 2021-2027г., за 2023г.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Приложение към решение №64

Приложение към решение №64

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №64 / 29.03.2024 г.

Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Ихтиман за периода 2025-2027г.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Приложение към решение №63

Приложение към решение №63

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №63 / 29.03.2024 г.

Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2024г.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Приложение към решение №62

Приложение към решение №62

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №62 / 29.03.2024 г.

Вътрешни конпенсирани промени и актуализация по плана на „Бюджета за 2024г“ и списъка с капиталови разходи.

април 6, 2024
Решение №61 / 29.03.2024 г.

Попълване на временна комисия за приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската организация.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №60 / 29.03.2024 г.

Определяне на комисия за разпределяне на средства от фонд Милосърдие.

април 6, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №59 / 29.03.2024 г.

Попълване на постоянните комисии към ОбС Ихтиман.

април 6, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол от Юридическа комисия от 20.03.2024 г.

Протокол от Юридическа комисия от 20.03.2024 г.

март 26, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол от комисия по Спорт и социални дейности от 21.03.2024 г.

Протокол от комисия по Спорт и социални дейности от 21.03.2024 г.

март 26, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол от комисия по Общинска собственост от 21.03.2024 г.

Протокол от комисия по Общинска собственост от 21.03.2024 г.

март 26, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол от комисия по Образование от 20.03.2024 г.

Протокол от комисия по Образование от 20.03.2024 г.

март 26, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол от комисия по Контрол на строителството от 21.03.2024 г.

Протокол от комисия по Контрол на строителството от 21.03.2024 г.

март 26, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол от Икономическа комисия от 21.03.2024 г.

Протокол от Икономическа комисия от 21.03.2024 г.

март 26, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Дневен ред за комисия „Общинска собственост“

март 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Контрол по строителството“

март 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Икономическа“

март 20, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Юридическа“

март 18, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Спорт и социални дейности“

март 18, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Дневен ред за комисия „Образование“

март 18, 2024%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4
Решение №58 / 16.02.2024 г.

График за работа на ОбС ИХТИМАН през м.март 2024г.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №57 / 16.02.2024 г.

Общински план за младежта на общ.Ихтиман за 2024г.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №56 / 16.02.2024 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план ( ПУП-ПП) “За външно електрозахранване- трасе подземна кабелна линия 110кV „ , за присъединяване ПИ с идентификатор 10690.200.66 , землище с.Веринско и ПИ 29338.300.58 землище с.Живково , община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК към съществуващ електро провод.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №55 / 16.02.2024 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на
Подробен устройствен план – изменение план за регулация/ПУП-ИПР/ за УПИ I „за ФЕЦ и производствени дейности“, кв. 114 по плана на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска,разделяне на два нови урегулирани имота-УПИ 1 за „ФЕЦ и производствени дейности“ УПИ 33 „за производствени дейности“, кв.114.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №54 / 16.02.2024 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на подземна кабелна линия с.н. 20 kv, предвидена за присъединяване на нов производител на електрическа енергия към електропроводната мрежа – ФЕЦ, находящ се в ПИ 10690.92.866, з-ще с.Веринско, общ.Ихтиман, обл.Софийска

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №53 / 16.02.2024 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелни електропроводни линии (КЕЛ) 20 kV от извод „Хоризонт“ и КЕЛ 20 kV от извод „Борика“, предвидени за електрозахранване на трафопост ТП 2, разположен в ПИ 10029.326.395 – з-ще с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №52 / 16.02.2024 г.

Одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и допускане изработване към мотивирано предложение на 1 . Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПРЗ / за поземлен имот с идентификатор 10029.216.1 по КККР с площ – 3485 кв.м в м.”Селището”, с.Вакарел,община Ихтиман,област София и образуване на нови УПИ V-216.1 „за жилищно строителство” и УПИ VІ -216.1 „за жилищно строителство” в кв.6 село Селянин.Изменение на план за улична регулация /ИПУР / при о.т 79 по плана на село Селянин, одобрен със заповед № АБ-324 /02.11.1987гПлан за улична регулация/ПУР/ ,създаване на нова улица от о.т 78- о.т 79а/нова/ – 79б/нова/- 79в /нова по плана на с. Селянин ,община Ихтиман ,област София.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №51 / 16.02.2024 г.

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с.Мухово.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №50 / 16.02.2024 г.

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с.Белица.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №49 / 16.02.2024 г.

Ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд през стопанската 2024/2025г.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №48 / 16.02.2024 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024 г. в глава III ,приета с Решение №32 по Протокол №4/31.01.2024 г., взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №47 / 16.02.2024 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024 г. приета с Решение №32 по Протокол №4/31.01.2024 г., взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №46 / 16.02.2024 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на имот публична общинска собственост

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №45 / 16.02.2024 г.

Застраховане на сгради общинска собственост

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №44 / 16.02.2024 г.

Приемане на количеството дървесина за задоволяване нуждите на местното население с дърва през 2024г.

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №43 / 16.02.2024 г.

Възнаграждения кметове

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №42 / 16.02.2024 г.

Приемане на Бюджет 2024г. на Община Ихтиман

февруари 23, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №5 / 16.02.2024 г.

февруари 23, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №41 / 31.01.2024 г.

График за работа през месец февруари 2024г.

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №40 / 31.01.2024 г.

Предоставена информация за незаконни сечи в общински гори на територията на Община Ихтиман .

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 39 / 31.01.2024 г.

Подадено и одобрено проектно предложение № BG-RRP-8.013-0011 с наименование „Община Самоков с още една крачка към опазване на природата“ за изпълнение на инвестиции, подадено по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност” с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 38 / 31.01.2024 г.

Одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ и допускане изработване към мотивирано предложение на :
a. Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ / за поземлен имот с идентификатор 10029.300.443 с площ -9017 кв.м в м. Дренов ръд,с.Вакарел,
община Ихтиман,област София и образуване на нов УПИ І-443 за жилищно строителство в нов кв.69 по плана на с. Вакарел .
б. Подробен устройствен план – План за регулация/ПУП- ПР/ за поземлен имот с идентификатор 10029.300.443 ,м. Дренов ръд ,с. Вакарел ,община Ихтиман ,област София и образуване на нов УПИ І-443 за жилищно строителство в нов кв.69 по плана на с. Вакарел.
в. Подробен устройствен план – План за улична регулация ,създаване на нова улица от о.т- 196 /същ/ – о.т 196А /нова/ – о.т 196 Б /нова / – о.т 196В /нова/ -о.т196Г/нова/

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 37 / 31.01.2024 г.

Предварително съгласие с правото на прокарване на „Кабелна линия ниско напреженбие в изкоп за външно електрозахранване на ПИ 10029.237.54, МЕСТНОСТ „Койкьовец“, з-ще с.Вакарел, общ. Ихтиман, обл.Софийска.

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 36 / 31.01.2024 г.

Учредяване право на ползване през общински земеделски имоти в з-ще на с.Вакарел, екатте 10029, общ.Ихтиман, обл.Софийска

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 35 / 31.01.2024 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –План за застрояване ( ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 10690.45.470 , местност „Герена“с.Веринско, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя за фотоволтаична електрическа централа и трафопост .

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 34 / 31.01.2024 г.

Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обхвата на общински недвижими имоти в землището на с. Веринско.

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 33 / 31.01.2024 г.

Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обхвата на общински недвижими имоти в землището на с. Стамболово.

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 32 / 31.01.2024 г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2024г.

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 31 / 31.01.2024 г.

Приемане на Програма за управление на Община Ихтиман за мандат 2023 -2027г.

февруари 7, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №4 / 31.12.2023 г.

февруари 7, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение № 30 / 21.12.2023 г.

График за работа на ОбС Ихтиман м.януари 2024г.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 29 / 21.12.2023 г.

Мотивирано писмо за учредяване на пенсионерски клуб с.Пауново, с.Поповци и с.Банчовци , общ.Ихтиман , обл.Софийска

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 28 / 21.12.2023 г.

Изменение и допълнение на решение № 773/28.04.2023г.на ОбС Ихтиман.
Основание за решение: чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал.1 и чл.134, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията и чл. 62, ал. 2 от АПК, ОбС

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 27 / 21.12.2023 г.

Одобряване на Проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на новопроектирана подземна електропроводна линия за средно напрежение 20 Кv за ПИ с идентификатор 10029.135.30, местност „ЦЕРАКА“ , землище с.Вакарел , общ.Ихтиман.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 26 / 21.12.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект “ За кабелно трасе Ср.Н.20 кV, за присъединяване на „Фотоволтаична електрическа централа в ПИ49450.458.9, с.Мухово , община Ихтиман до нов ЖР стълб 24А/след преходен мост Мухово/, към съществуваща кабелна линия ВЕЛ 20кV“ Мухово“, с.Мухово, община Ихтиман.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 25 / 21.12.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект “ за подземна кабелна линия 20 кV, за присъединяване на „Фотоволтаична електрическа централа в ПИ10690.80.5 , местн.“Над Друма“, с.Веринско , община Ихтиман към съществуващ електропровод.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 24 / 21.12.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект “ за подземна кабелна линия 20 кV, за присъединяване на „Фотоволтаична електрическа централа в ПИ10690.200.13 , с.Веринско , община Ихтиман към съществуващ електропровод.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 23 / 21.12.2023 г.

Определяне на общински съветници за членове на комисията по жилищно картотекиране

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 22 / 21.12.2023 г.

Избор на комисия за приемане на предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 21 / 21.12.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 20 / 21.12.2023 г.

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ихтиман за периода 2023-2027г.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 19 / 21.12.2023 г.

Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи .

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 18 / 21.12.2023 г.

Приемане на стратегия за упрвление на общинската собственост в Община Ихтиман за периода 2023-2024г.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 17 / 21.12.2023 г.

Промяна на структурата на общинска администрация считано от 01.01.2024 г.

януари 12, 2024%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №3 / 21.12.2023 г.

януари 1, 2024%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение № 16 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 15 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 14 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 13 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 12 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 11 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 10 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 9 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 8 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 7 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 6 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 5 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 4 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 3 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение № 2 / 30.11.2023 г.

декември 23, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №2 / 30.11.2023 г.

Протокол №2 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.11.2023 г.

декември 22, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №52 20.09.2023 г.

Протокол №52 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 20.09.2023 г.

септември 21, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №920 20.09.2023 г.

Упълномощаване на представител на Община Ихтиман на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Софийска област и даване на мандат.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №919 20.09.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „На елементи на техническата инфраструктура за захранване на поземлени имоти с идентификатори 10029.271.1005 и 10029.271.1006“ по КККР землище с.Вакарел, общ.Ихтиман, обл.София с нова кабелна линия – 20 kV от Подстанция „Вакарел“.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №918 20.09.2023 г.

Одобряване изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: „Второ електрозахранване на ниво средно напрежение 20 Kv“ на обект ЦДЕУ 2, в ПИ 30.202, с.Бузяковци, общ.Ихтиман.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №917 20.09.2023 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план за улична регулация /ПУП-ПРЗ и ПУР/ за обособяване на 2 нови квартала, състоящи се от двадесет и два урегулирани поземлени имота и вътрешноквартални частни алеи в обхвата на поземлени имоти с идентификатор ПИ 55600.50.23 и ПИ 55600.50.35, м-т „БАЧИЩЕТО“ по КККР на з-ще с.Пауново, общ.Ихтиман, обл.Софийска. ПУР на улица, започваща от о.т.49 от регулационния план на северозапад по съществуващ път.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №916 20.09.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „За подземна кабелна линия 20kV“ за присъединяване на „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 10690.200.66, с. Веринско и в ПИ 29338.300.58, с.Живково, към съществуващ електропровод.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №915 20.09.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „За подземна кабелна линия 20kV“ за присъединяване на „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 04892.43.23 към съществуващ водопровод, с.Боерица.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №914 20.09.2023 г.

Разрешаване за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 10029.217.12 по КККР на с.Вакарел.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №913 20.09.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., в Глава III, т.3

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №912 20.09.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост – гр.Ихтиман

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №911 20.09.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост – с.Пауново

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №910 20.09.2023 г.

Провеждане на публичен търг за продажба на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №909 20.09.2023 г.

Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Ихтиман на поземлен имот – частна държавна собственост.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №908 20.09.2023 г.

Разпореждане с общинско имущество – Персонални компютри /Лаптопи/ с които робатят общинските съветници през мандат 2019 – 2023 г.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №907 20.09.2023 г.

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците 2023/2025 г.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №906 20.09.2023 г.

Изменение на Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №905 20.09.2023 г.

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №904 20.09.2023 г.

Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Живково

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №903 20.09.2023 г.

Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Стамболово

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №902 20.09.2023 г.

Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с.Вакарел.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №901 20.09.2023 г.

Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Ихтиман.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №900 20.09.2023 г.

Отчет на Председателя на Общински съвет – Ихтиман за Мандат 2019 – 2023 г.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №899 20.09.2023 г.

Преразпределение на целеви средства – преходен остатък от 2022 г. от социалните услуги в Община Ихтиман.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №898 20.09.2023 г.

Приемане бюджета на Община Ихтиман за 2023 година.

септември 21, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №51 31.08.2023 г.

Протокол №51 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 31.08.2023 г.

септември 4, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №897 31.08.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Септември 2023 г.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №896 31.08.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №895 31.08.2023 г.

Кандидатстване с проект LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT „Дейност в подкрепа на публичната администрация“.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №894 31.08.2023 г.

Допускане изработване и допълнение към мотивирано предложение подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 10029.271.1001 /проектен идентификатор ПИ 10029.271.1007, 10029.271.1008, 10029.271.1009, 10029.271.1010.1011/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на м.“Газянин валог“ землище с.Вакарел, общ.Ихтиман, Софийска област. Мотивираното предложение е допуснато с Решение №869, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман, проведено на 28.07.2023 г., Протокол №50, във връзка с промяна предназначението на имота за фоноволтаична централа и осигуряване на транспортен достъп до тях чрез обслужващ път с проектен идентификатор 10029.271.1010 и трафопост.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №893 31.08.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за външно електрозахранване – трасе подзмена кабелна линия 20 кV, за присъединяване към съществуващ електропровод на „Фотоволтаична електрическа централана в ПИ 10690.200.13“, с.Веринско, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №892 31.08.2023 г.

Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема за обект: „На елементи на техническата инфраструктура за захранване на поземлени имоти с идентификатори 10029.271.1005 и 10029.271.1006“ по КККР землище с.Вакарел, общ.Ихтиман, обл.София с нова кабелна линия – 20 kV от Подстанция „Вакарел“.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №891 31.08.2023 г.

Даване на съгласие за отпадане на озеленяване в обхвата на о.т. 139 до о.т. 141, промяна на уличната регулация и образуване на нови урегулирани поземлени имоти – „За паркинг“, кв.65 и кв.65б по кадастралния и регулационен план на гр.Ихтиман, община Ихтиман, област София.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №890 31.08.2023 г.

Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план в обхавата на УПИ I-2604 „Паркинг и други обслужващи дейности“ и УПИ II „Парк, спортни, детски площадки и кафе“, премахване на улица между о.т.56-60-60а и образуване на нова улица с о.т. 56-56а-56б-56в, кв.3а по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №889 31.08.2023 г.

Даване на съгласие за изменение на регулационния план с цел промяна на уличната регулация в обхвата на УПИ I – 499, кв.21 по плана на гр.Ихтиман при о.т.610 до о.т.613

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №888 31.08.2023 г.

Отмяна на отреждане за озеленяване на имот с планоснимачен №157 и образуване на урегулиран поземлен имот в кв.11 по плана на с.Поповци, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №887 31.08.2023 г.

Учредяване безсрочно и възмездно право на прокарване от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на ново оптично кабелно трасе на „Виваком България“ ЕАД през имот общинска публична собственост за обект: „Оптично кабелно захранване“ на „Инфинити Форест Резиденс“, находящ се в с.Вакарел, община Ихтиман, Софийска област.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №886 31.08.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г. в Глава III, т.3.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №885 31.08.2023 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №884 31.08.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на 2 /два/ броя поземлени имоти в м.“Полиовци“.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №883 31.08.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №882 31.08.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №881 31.08.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №880 31.08.2023 г.

Промяна предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №879 31.08.2023 г.

Безвъзмездно отдаване под наем на помещение общинска собственост на Общинската организация на БСП, която е парламентарно представена партия, за извършване на клубна дейност.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №878 31.08.2023 г.

Общинска стратегия за младежта на Община Ихтиман 2023 – 2030 г.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №877 31.08.2023 г.

План за действие на Община Ихтиман за интеграция и приобщаване за периода 2023 – 2030 г.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №876 31.08.2023 г.

Отчетен доклад за дейността на МКБППМН – Община Ихтиман през 2022 година.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №875 31.08.2023 г.

Утвърждаване на самостоятелна паралелка за осми клас в ОбУ „Христо Смирненски“ с.Вакарел, с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2023/2024 година.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №874 31.08.2023 г.

Разплащане на дължими суми по Договори на Общинско горско предприятие.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №873 31.08.2023 г.

Вътрешни компенсирани промени в план – сметката за сметосъбиране за 2023 г.

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №872 31.08.2023 г.

Отчет на „Бюджет 2022 г.“

септември 4, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №50 28.07.2023 г.

Протокол №50 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 28.07.2023 г.

август 1, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №871 28.07.2023

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Август 2023 г.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №870 28.07.2023

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10690.200.13 /проектен идентификатор 10690.200.13-1, 10690.200.13-2, 10690.200.13-3 и 10690.200.13-4/, с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, Софийска област, във връзка с промяна предназначението на имота от горска територия за фотоволтаична електрическа централата и трафопост и осигурянате на транспортен достъп до тях чрез обслужващ път с проектен идентификатор 10690.200.13-4.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №869 28.07.2023

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10029.271.1001 /проектен идентификатор 10029.271.1007, 10029.271.1008, 10029.271.1009 и 10029.271.1010/, местност „Газянин валог“, землище с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК Софийска област, във връзка с промяна предназначението на имота за фотоволтаична електроцентрала и осигуряване на транспортен достъп до тях чрез обслужващ път с проектен идентификатор 10029.271.1010 и трафопост.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №868 28.07.2023

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулазия /ПУП-ПР/, изменение на План за застрояване /ПУП-ИПЗ/ и План за улична регулация /ПУП-ПУР/ с цел урегулиране на ПИ 10029.135.870, местност „ГНИЛАТА“, с.Вакарел, община Ихтиман, Софийска област.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №867 28.07.2023

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР, ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 81253.62.829, местност „Къра“, с.Черньово, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, във връзка с промяна предназначението на имота от „Земеделска“ за „Жилищно нискоетажно строителство“.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №866 28.07.2023

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно трасе Ср.Н 20 kV, средно напрежение от ПИ 49450.458.9 до нов ЖР стълб 24А /след преходен мост Мухово/ към съществуваща кабелна линия ВЕЛ 20 kV „Мухово“, съгласно предпроектно проучване на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №865 28.07.2023

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за външно електрозахранване – трасе подземна кабелна линия 20 kV, за присъединяване към съществуващ електропровод на „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 10690.80.5, м.“Над друма“, с.Веринско, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №864 28.07.2023

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 49450.457.8, местност „Над къщата“, с.Мухово, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, Софийска област, във връзкас промяна предназначението на имота за „Жилищно нискоетажно строителство“.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №863 28.07.2023

Предложение за изменение на подробен устройствен план за промяна уличната регулация между о.т. 67 и о.т. 57 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота по плана на с.Полянци, общ.Ихтиман, обл.София.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №862 28.07.2023

Изменение и допълнение на Решение №842 взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман, проведено на 30.06.2023 г., Протокол №49

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №861 28.07.2023

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., в Глава III, т.3

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №860 28.07.2023

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №859 28.07.2023

Закупуването на идеална част от ПИ №74 по плана на м.“Дренов рът“.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №858 28.07.2023

Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр.Ихтиман

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №857 28.07.2023

Провеждане на публичен търг.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №856 28.07.2023

Провеждане на публичен търг.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №855 28.07.2023

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №854 28.07.2023

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №853 28.07.2023

Обявяване на имот – публична общинска собственост, за имот – частна общинска собственост, в землището на с.Живково.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №852 28.07.2023

Повторно приемане на Решение №804 по Протокол №49 от 30.06.2023 г. на Общински съвет – Ихтиман.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №851 28.07.2023

Застраховане на застроени имоти.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №850 28.07.2023

Допълнение на ценоразпис по чл.71, ал.5 от НУРВИДГТ приет с Решение №413 от 28.01.2022 г.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №849 28.07.2023

Утвърждаване на самостоятелни паралелки н ОбУ „Христо Смирненски“ с.Вакарел, общ.Ихтиман с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2023/2024 година.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №848 28.07.2023

Формиране на група /разновъзрастова/ в ДГ“Радост“, изнесено работно място с.Стамболово с минимален брой деца – 7 за учебната 2023/2024 г.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №847 28.07.2023

Актуализиране на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман.

юли 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №49 30.06.2023 г.

Протокол №49 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.06.2023 г.

юли 3, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №846 30.06.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Юли 2023 г.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №845 30.06.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план ( ПУП-ПП) за подземна кабелна линия 20 кV, за присъединяване на „Фотоволтаична електрическа централа ПИ04892.43.23“, с.Боерица ,община Ихтиман, Софийска област кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №844 30.06.2023 г.

Мотивирано предложение за допускане до изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 04892.43.23 по КККР на с. Боерица, общ. Ихтиман, обл. Софийска.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №843 30.06.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10690.199.163 /проектен идентификатор 10690.199.163-1 и проектен идентификатор 10690.199.163-2/, местност „Шатовия алчак“, землище на с. Веринско, общ. Ихтиман, Софийска обл. С промяна предназначението на имота от земеделска земя с отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа“.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №842 30.06.2023 г.

Мотивирани предложения за допускане до изработване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-1), 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-2), 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-3), 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-4), 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-5), 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-6), 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-7), 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-8), 10690.200.66 (проектен идентификатор 10690.200.66-9) по КККР на землище с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. Софийска и поземлени имоти с идентификатори 29338.300.58 (проектен идентификатор 29338.300.58-1), 29338.300.58 (проектен идентификатор 29338.300.58-2), 29338.300.58 (проектен идентификатор 29338.300.58-3), 29338.300.58 (проектен идентификатор 29338.300.58-4), 29338.300.58 (проектен идентификатор 29338.300.58-5), 29338.300.58 (проектен идентификатор 29338.300.58-6) по КККР на землище с. Живково, общ. Ихтиман, обл. Софийска.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №841 30.06.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план ( ПУП-ПП) за външно електрозахранване-трасе подземна кабелна линия 20 кV, за присъединяване към съществуващ електропровод на „Фотоволтаична електрическа централа в ПИ10690.200.66“, с.Веринско , община Ихтиман, Софийска област и в ПИ29338.300.58 с.Живково ,община Ихтиман,Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №840 30.06.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Нов въздушен кабел за ниско напрежение /НН/, кабел УИП 0.4 kV, продължение на съществуващата въздушна мрежа кл.“А“ на ТП „Полянци център“ SO_1739 с дължина на трасето 82 м. за външно електрозахранване на Еднофамилни жилищни сгради, находящи се в:
1. УПИ II-203, кв.31, с. Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.171 по КККР Софийска област;
2. УПИ III-203, кв.31, с. Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.172 по КККР Софийска област;
3. УПИ IV-203, кв.31, с. Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.173 по КККР Софийска област;
4. УПИ V-203, кв.31, с. Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.175 по КККР Софийска област.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №839 30.06.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма“ находяща се в ПИ 55600.62.10, местност „Милчина кория“, землище Пауново.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №838 30.06.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Приемник на електрическа енергия, находящ се в ПИ 10029.141.39, м. Юрта, попадащ извън регулационните линии на с. Вакарел, общ. Ихтиман“.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №837 30.06.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на обект: „Приемник на електрическа енергия „ находящ се в ПИ 32901.61.73, местност Димов алчак , землище Ихтиман.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №836 30.06.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Двуетажна жилищна сграда“ в ПИ 55600.61.8 в землището на с. Пауново, община Ихтиман“.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №835 30.06.2023 г.

Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план в обхвата на УПИ III-1696, кв.84 по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №834 30.06.2023 г.

Разрешаване изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект „Второ електрозахранване на ниво средно напрежение 20 Kv на обект ЦДЕУ 2, в ПИ 30.202, с.Бузяковци, общ.Ихтиман“.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №833 30.06.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –План за застрояване ( ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 10690.97.338, местност „Секията“ , с.Веринско, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област във връзка с промяна предназначението на имота за фотоволтаична електрическа централа и трафопост.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №832 30.06.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №831 30.06.2023 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №830 30.06.2023 г.

Прекратяване на съсобственост върху УПИ I – 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, кв.55 по РП на с.Вакарел.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №829 30.06.2023 г.

Закупуване на идеална част от ПИ №14 по плана на м.“Дренов рът“.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №828 30.06.2023 г.

Закупуване на идеална част от ПИ №13 по плана на м.“Дренов рът“.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №827 30.06.2023 г.

Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр. Ихтиман

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №826 30.06.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №825 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №824 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №823 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №822 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №821 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №820 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №819 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №818 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №817 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №816 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №815 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №814 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №813 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №812 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №811 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №810 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №809 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №808 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №807 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №806 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №805 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №804 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №803 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №802 30.06.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на с. Белица

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №801 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търге с тайно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №800 30.06.2023 г.

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с. Белица

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №799 30.06.2023 г.

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №798 30.06.2023 г.

Провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми“, съгласно утвърдени маршрутни разписания.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №797 30.06.2023 г.

Изграждане на паметник на д-р Спас Дупаринов в с.Веринско

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №796 30.06.2023 г.

Завишаване броя на децата в групите на детските градини на територията на община Ихтиман за учебната 2023/2024 година и обхвата и задържане на 4 годишните деца в задължително предучилищно образование.

юни 30, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №48 30.05.2023 г.

Протокол №48 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.05.2023 г.

май 31, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №795 30.05.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Юни 2023 г.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №794 30.05.2023 г.

Разрешаване за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ с цел регулиране и застрояване на проектни ПИ 10029.271.1005 и ПИ 10029.271.1006 от КККР на м.Газянин Валог, с.Вакарел, общ.Ихтиман, идентични с ПИ 10029.271.1000 от КККР на м.Газянин Валог, с.Вакарел, общ.Ихтиман.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №793 30.05.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10690.44.442, местност „Герена“, с.Веринско, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, Софийска област във връзка с промяна предназначението на имота за фотоволтаична електрическа централа и трафопост.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №792 30.05.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за участък от път, предвиден за полагане на трайна настилка, осигуряващ транспортен достъп до обект: „Кариера за добив и първична обработка на строителни материали – гнайсгранити“ в находище „Камъка“, разположено в землище с.Черньово, общ.Ихтиман, обл.София.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №791 30.05.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г. в Глава III, т.3

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №790 30.05.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г. в Глава III, т.1

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №789 30.05.2023 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №788 30.05.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №787 30.05.2023 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на частен общински имот.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №786 30.05.2023 г.

Придобиване на имоти.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №785 30.05.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №784 30.05.2023 г.

Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за проаджба на урегулирани поземлени имоти.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №783 30.05.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти по плана на с.Вакарел.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №782 30.05.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №781 30.05.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №780 30.05.2023 г.

Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №779 30.05.2023 г.

Предложение на „ХЕЛИКС“ ЕООД по реда на чл.33 от Закона за собствеността за изкупуване от страна на общината на идеална част от поземлен имот с идентификатор 07960.45.174 по КККР на нурбанизираната територия в землището на с.Белица, община Ихтиман, Софийска област.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №778 30.05.2023 г.

Провеждане на турнир по Самбо в памет на изтъкнатия треньор и състезател Иван Докторов.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №777 30.05.2023 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

май 31, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №47 28.04.2023 г.

Протокол №47 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 28.04.2023 г.

май 2, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №776 28.04.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Май 2023 г.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №775 28.04.2023 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в община Ихтиман за периода 2021-2022 г.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №774 28.04.2023 г.

Разрешаване изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 10029.327.384 от КК на с.Вакарел от „Широколистна гора“ в „За депониране на земни маси“, към обект: „Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Септември“.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №773 28.04.2023 г.

Разрешаване изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за определяне трасе на временно прилежащо съоръжение /тунел/ в поземлен имот с идентификатор 10029.923.12 и поземлен имот с идентификатор 10029.923.759 от КККР на с.Вакарел, общ.Ихтиман, към обект „Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Септември“.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №772 28.04.2023 г.

Актуализация на транспортната схема на Община Ихтиман

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №771 28.04.2023 г.

Даване на съгласие за изменение плана на регулация и застрояване в обхвата на новообразуван УПИ IV-2982, кв.191, отреден „За търговска дейност“ по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска и алея за пешеходен достъп до ПИ №2569.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №770 28.04.2023 г.

Даване на съгласие да отпадне предвиденото озеленяване в обхвата на поземлен имот пл.№95 в кв.8 по регулационния план на с.Яздирастовци, км.Костадинкино, общ.Ихтиман, обл.София.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №769 28.04.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023г. в Глава VI

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №768 28.04.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023г. в глава III, т.3, приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №767 28.04.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023г., приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман в глава III, т.1

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №766 28.04.2023 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г. с имоти от общинския поземлен фонд.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №765 28.04.2023 г.

Закупуване на идеална част от УПИ I-136, находящ се в кв.6 по плана на с.Венковец, община Ихтиман.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №764 28.04.2023 г.

Отдаване под наем без търг или конкурс на имот от общинския поземлен фонд в землището на гр.Ихтиман.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №763 28.04.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №762 28.04.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №761 28.04.2023 г.

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землището на с. Белица

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №760 28.04.2023 г.

Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №759 28.04.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №758 28.04.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №757 28.04.2023 г.

Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №756 28.04.2023 г.

Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2023 г.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №755 28.04.2023 г.

Анализ на социални услуги в Община Ихтиман и предложение за включване в Националната карта на социалните услуги.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №754 28.04.2023 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Медицински център I“ ЕООД гр.Ихтиман.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №753 28.04.2023 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г. на „МБАЛ-Ихтиман“ ЕООД.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №752 28.04.2023 г.

Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2022 г.

май 2, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
95.00-134/18.04.2023 г.

Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

април 28, 2023%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
24.00-209/18.04.2023

Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2023 година

април 28, 2023%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-133/13.04.2023 г.

Приемане на „Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“.

април 28, 2023%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
29.02-11/27.03.2023

Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Медицински център I-Ихтиман“

април 28, 2023%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
29.02-10/27.03.2023

Годишен финансов отчет за 2022 г. на МБАЛ – Ихтиман ЕООД.

април 28, 2023%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
Решение №751 24.03.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Април 2023 г.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №750 24.03.2023 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на новопроектирана подземна електропроводна линия за средно напрежение 20 kV за ПИ с идентификатор 10029.135.30, м.“ЦЕРАКА“, с.Вакарел, общ.Ихтиман.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №749 24.03.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземна кабелна линия 20 kV, преминаващ през общински поземлен имот с идентификатор 10690.199.491, местност „Герена“, с.Веринско, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, Софийска област.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №748 24.03.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №747 24.03.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г. в Глава III, т.3

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №746 24.03.2023 г.

Прехвърляне от Глава III, т.1 в Глава III, т.3 на имоти частна общинска собственост включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите общински собственост през 2023 г., приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №745 24.03.2023 г.

Продажба на общинско жилище – апартамент №44 /четиридесет и четири/, находящо се в гр.Ихтиман, ж.к.“Стипон“ бл.9, вх.Б, ет.7

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №744 24.03.2023 г.

Продажба на Урегулиран Поземлен Имот XII-56 в кв.7, с площ 590 кв.м., съгласно регулационния план на с.Мухово, община Ихтиман.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №743 24.03.2023 г.

Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №742 24.03.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №741 24.03.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по плана на м.Поповци.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №740 24.03.2023 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ XII-2324 в кв.129 по РП на гр.Ихтиман.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №739 24.03.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №738 24.03.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти от общинския поземлен фонд.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №737 24.03.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №736 24.03.2023 г.

Отпускане на средства на „Дружеството на инвалидите“ – гр.Ихтиман

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №735 24.03.2023 г.

Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман през 2023 г.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №734 24.03.2023 г.

Приемане на средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2024-2026 г.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №733 24.03.2023 г.

Одобряване на предварителни разчети по приходите и разходите по показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година и разчети за капиталовите разходи за 2023 година.

април 6, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №46 24.03.2023 г.

Протокол №46 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 24.03.2023 г.

април 6, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №45 28.02.2023 г.

Протокол №45 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 28.02.2023 г.

март 2, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №732 28.02.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Март 2023 г.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №731 28.02.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ ) в обхвата на Поземлен имот с идентификатор №81253.62.832, местност:“Къра“, землище с.Черньово, ЕКАТТЕ81253, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област с промяна предназначението на имота от земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство “.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №730 28.02.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за осигуряване на достъп с цел осъществяване на връзка между поземлен имот с идентификатор 10029.914.425 в землището на с.Вакарел, община Ихтиман и поземлен имот с идентификатор 40227.360.6 в землището на с.Крушовица, община Елин Пелин, и подсигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 10029.914.427, поземлен имот с идентификатор 10029.914.428 по КК на с.Вакарел, община Ихтиман с вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За друг вид поземлен имот за движение и транспорт“ в полза на ДП Национална компания „Железопътна инфаструктура“.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №729 28.02.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор № 10690.92.866, местност „Без име“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, Софийска област с промяна предназначението на имота от земеделска зема с отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа и трафопост“.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №728 28.02.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за нов кабел НН за външно електрозахранване на обект „Приемник на електрическа енергия“, находящ се в ПИ 32901.61.73, м.“Димов алчак“, попадащ извън регулационните граници на гр.Ихтиман, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, Софийска област.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №727 28.02.2023 г.

Одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за „Подземна кабелна линия ниско напрежение“ /0.4 к.V/ по трасето на общински път извън регулация, в изкоп за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и гараж“ в ПИ 10029.237.54, местност „Койкьовец“ , землище Вакарел, община Ихтиман, област София.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №726 28.02.2023 г.

Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор № 32901.63.23 по КККР на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София, одобрена със Заповед №РД-18-119/25.02.2020 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №725 28.02.2023 г.

Даване на съгласие за частично отпадане на терен за озеленяване в обхвата от о.т. 139 до о.т. 137, кв.65б по кадастралния и регулационен план на гр.Ихтиман, община Ихтиман, област София.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №724 28.02.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., в глава III, т.1.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №723 28.02.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., в глава III, т.3.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №722 28.02.2023 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г. с имоти от общинския поземлен фонд.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №721 28.02.2023 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г. с имоти от общинския горски фонд.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №720 28.02.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №719 28.02.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №718 28.02.2023 г.

Ползване на пасища, мери и ливади от общинския позмлен фонд през стопанската 2023/2024 г.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №717 28.02.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №716 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №715 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №714 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №713 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на два броя урегулирани поземлени имоти по РП на гр.Ихтиман.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №712 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №711 28.02.2023 г.

Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост, в землището на с.Борика.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №710 28.02.2023 г.

Приемане на количеството дървесина, която може да се добива по реда на чл.111, ал.2, т.1 от Закона за горите за задоволяване нуждите на местното население с дърва през 2023 г.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №709 28.02.2023 г.

Приемане на декларация

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №708 28.02.2023 г.

Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2023 г.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №707 28.02.2023 г.

Отпускане на средства за погребение на Валентин Атанасов Герцов.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №706 28.02.2023 г.

Даване на съгласие за отпускане на еднократна парична помощ за Елена Юлианова Лозанова за продължаване на лечението й

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №44 27.01.2023 г.

Протокол №44 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 27.01.2023 г.

януари 28, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №705 27.01.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Февруари 2023 г.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №704 27.01.2023 г.

Даване на съгласие на „Напоителни системи“ ЕАД да установи точка за водоползване от яз“Бакър дере“.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №703 27.01.2023 г.

Одобряване на ПУП- ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план / за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.327.412, 10029.327.430 и 10029.327.431 от КК на с. Вакарел от „Широколистна гора „ и “Поляна „ в „За депониране на земни маси „ ,към обект : Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Септември.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №702 27.01.2023 г.

Даване на съгласие да отпадне предвиденото озеленяване в обхвата на поземлен имот пл.№68 в кв.13 по регулационния план на с.Яздирастовци, км.Костадинкино, общ.Ихтиман, обл.София.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №701 27.01.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план ( ПУП-ПП) за кабелна линия 20 кV в изкоп и комплектен трафопост (КТП ) за „Външно електрозахранване на обект Фотоволтаична електроцентрала с мощност 1.6 МW“ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор №10690.38.5 , местност „Трънака“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област с промяна предназначението на имота от земеделска земя с отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа и трафопост“.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №700 27.01.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор №10690.97.307, местност „Секията“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, Софийска област с промяна предназначението на имота от земеделска земя с отреждане за „Фотоволнаична електрическа централа и трафопост“.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №699 27.01.2023 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на новопроектирана въздушна електропроводна линия за ниско напрежение /НН/ 0.4 kV за ПИ с идентификатор 55600.62.10, м. „Милчина кория“, с. Пауново, общ. Ихтиман.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №698 27.01.2023 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и план за улична регулация /ПУП-ПР и ПУР/ на нов кв. 29, състоящ се от двадесет и девет урегулирани поземлени имота и вътрешноквартални частни алеи в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 55600.61.50, 55600.61.52, 55600.61.53, 55600.61.54, 55600.61.55, 55600.61.56, 55600.61.57, 55600.61.58, 55600.61.59, 55600.61.60, 55600.61.61, 55600.61.62, 55600.61.63, 55600.61.64, 55600.61.65, 55600.61.66, 55600.61.67, 55600.61.68, 55600.61.69, 55600.61.70, 55600.61.71, 55600.61.72, 55600.61.73, 55600.61.74, 55600.61.75, 55600.61.76, 55600.61.77, 55600.61.78, 55600.61.79, 55600.61.80, 55600.61.81, 55600.61.82 и 55600.61.83 , м-т „ЮРТА“ по КККР на з-ще с. Пауново, общ. Ихтиман.
И ПУР на улици от О.Т 104 до О.Т.150 – О.Т 150 до О.Т.162, минаваща през имоти 55600.51.70, 55600.61.1, 55600.61.29, 55600.61.47, 55600.61.48 от КККР на з-ще с.Пауново и улица от о.т. 160-165 /засяга частни имоти на възложителя/.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №697 27.01.2023 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за обект: нов въздушен кабел за ниско напрежение /НН/, кабел УИП 0.4 kV, продължение на съществуващата въздушна мрежа кл.“А“ на ТП „Полянци център“ SO_1739 с дължина на трасето 82 м. за външно електрозахранване на Жил.обекти, находящи се в:
1. УПИ II-203, кв.31, с.Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.171 по КККР – Софийска област;
2. УПИ III-203, кв.31, с.Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.172 по КККР – Софийска област;
3. УПИ IV-203, кв.31, с.Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.173 по КККР – Софийска област;
4. УПИ V-203, кв.31, с.Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.175 по КККР – Софийска област.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №696 27.01.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г. в глава III, т.3, приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №695 27.01.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имоти частна общинска собственост.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №694 27.01.2023 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за общински имот частна собственост.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №693 27.01.2023 г.

Промяна на предназначението на един брой общинско жилище /апартамент/.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №692 27.01.2023 г.

Провеждане на търг за продажбата на ПИ №53, мах.“Турска ливада“, с.Вакарел.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №691 27.01.2023 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ XIV-1984 в кв.81 по РП на гр.Ихтиман.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №690 27.01.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Вакарел.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №689 27.01.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Вакарел.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №688 27.01.2023 г.

Изменение и допълнение на Решение №684 по Протокол №43 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Ихтиман.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №687 13.01.2023 г.

Кандидатстване за финансиране с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване, BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

януари 19, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №43 22.12.2022 г.

Протокол №43 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 22.12.2022 г.

декември 23, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №686 22.12.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Януари 2023 г.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №685 22.12.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г. в глава III, т.1, приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №684 22.12.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №683 22.12.2022 г.

Продажба на недмижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в концесионната площ от находище „Камъка“ в землището на с.Черньово, община Ихтиман, област Софийска.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №682 22.12.2022 г.

Отписване на несъбираемите задължения поради изтекла давност по прекратени и изтекли по срок договори и модул терени.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №681 22.12.2022 г.

Отписване на несъбираемите задължения поради изтекла давност по прекратени и изтекли по срок договори и модул обекти.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №680 22.12.2022 г.

Отмяна на Решение №371 от 26.11.2022 г., по Протокол №28 на Общински съвет – Ихтиман.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №679 22.12.2022 г.

Кандидатстване за финансиране с проектно предложение „Изграждане на младежки център в Община Ихтиман“ по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които не са областни/“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №678 22.12.2022 г.

Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.“

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №42 30.11.2022 г.

Протокол №42 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.11.2022 г.

декември 7, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №677 30.11.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Декември 2022 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №676 30.11.2022 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устроствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор № 10690.97.339, местност „Секията“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, Софийска област с промяна предназначението на имота от земедеска земя с отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа и трафопост“.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №675 30.11.2022 г.

Преиздаване на разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение №53-00-17174/12.11.2012 г., издадено от Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ, в обхвата на РП А-1-Автомагистрала „Тракия“, км. 19+800 ляво с площ от 32 кв.м., попадащо частично в поземлен имот с идентификатор 10029.337.4 по КККР на с.Вакарел, м.Кориите, община Ихтиман, област София, одобрена със Заповед № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, вид собственост: общинска частна, вид територия: Земеделска, Категория: 9 /девета/, Начин на трайно ползване: Пасище, площ 20 218 кв.м., Стар номер: 337004, с отразен собственик – Община Ихтиман, земи по чл.19.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №674 30.11.2022 г.

Разрешаване изработване на ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: КАБЕЛНИ ТРАСЕТА 20 kV и СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф50 до ПИ 10029.326.395, с.Вакарел, общ.Ихтиман, София област.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №673 30.11.2022 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на новопроектирана въздушна електропроводна линия за ниско напрежение /НН/ 1 kV за ПИ с идентификатор 55600.61.8 в землището на с.Пауново, общ.Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №672 30.11.2022 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за нов въздушен кабел за ниско напрежение /НН/ 0,4 kV за външно електрозахранване на „Приемник за електрическа енергия“, находящ се в ПИ с идентификатор 10029.141.39, м.“Юрта“, с.Вакарел, общ.Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №671 30.11.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3 и глава III,т.1 приета с Решение №367/26.11.2021 г. Протокол№ 28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №670 30.11.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №669 30.11.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на от публичен общински имот.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №668 30.11.2022 г.

Продажба на апартамент №20 находящ се в гр.Ихтиман, ж.к.“Стипон“ №10, вх.А, ет.7

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №667 30.11.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ ХII-2214 в кв.122 по РП на гр. Ихтиман

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №666 30.11.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот по регулационния плана на с. Вакарел.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №665 30.11.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №664 30.11.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №663 30.11.2022 г.

Обявяване на имот – публична общинска собственост, за имот – частна общинска собственост, в землището на с. Вакарел

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №662 30.11.2022 г.

Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост, в землището на с. Вакарел

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №661 30.11.2022 г.

Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общински имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив в участък Елин Пелин – Ихтиман, разположени в землищата на с. Веринско и с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №660 30.11.2022 г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №659 30.11.2022 г.

Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №658 30.11.2022 г.

Годишни програми за развитие на дейността на читалищата в Община Ихтиман за 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №657 30.11.2022 г.

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №656 30.11.2022 г.

Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.“

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №655 30.11.2022 г.

Приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градската среда на територията на град Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №654 30.11.2022 г.

Приключване на процедурата по ликвидацията на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност „Топлофикация Ихтиман“ ЕООД, ЕИК 205270959 – в ликвидация.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №653 30.11.2022 г.

Прекратяване на участието на Община Ихтиман като съдружник в дружество с ограничена отговорност с фирма „ОБЕЛОС – ИХТИМАН“ ООД, ЕИК 131296047

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №652 30.11.2022 г.

Разходване през 2022 г. на одобрения допълнителен трансфер по бюджета на община Ихтиман, съгласно ПМС №326/2021 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №651 30.11.2022 г.

План-сметка за 2023 г. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №650 30.11.2022 г.

Вътрешни компенсирани промени в план – сметката за сметосъбиране за 2022 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №649 30.11.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №648 30.11.2022 г.

Актуализация на „Бюджет 2022“.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Гр-1302/15.11.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-452/15.11.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ XII-2214 в кв.122 по РП гр.Ихтиман.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-451/15.11.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на публичен общински имот.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-454/15.11.2022 г.

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-445/27.10.2022 г.

Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.“ /ПУО/

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-453/15.11.2022 г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
Протокол №41 27.10.2022 г.

Протокол №41 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 27.10.2022 г.

октомври 28, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №647 27.10.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Ноември 2022 г.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №646 27.10.2022 г.

Наименование на улица о.т. 442-449-450-453-453а-454-459-460-460а в квартали 145 и 147 п оплана на гр.Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №645 27.10.2022 г.

Одобряване на план – схема за поставяне на преместваем обект – фургон, кв.10 по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №644 27.10.2022 г.

Предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация – премахване на улица от о.т.697а-697б и обединяване на УПИ XIII-859 и УПИ XXV-859, кв.193 по кадастралния и регулационен план на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №643 27.10.2022 г.

Предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхавата н УПИ IV-272, кв.16 и УПИ IV-272, кв.15 по кадастралния и регулационен план на с.Семковци, общ.Ихтиман, обл.София, включващо и изменение на част от уличната регулация между о.т.68- о.т.58

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №642 27.10.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 57443.28.32 с отреждане за жилищно строителство /Жм/, с.Полянци, общ.Ихтиман, обл.Софийска

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №641 27.10.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 32901.88.18 с отреждане „за гробищен парк“ /Тгп/, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №640 27.10.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №639 27.10.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №638 27.10.2022 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №637 27.10.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №636 27.10.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №635 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15 кв.м., находящо се в сградата на кметство с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №634 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покривна площ от 5 кв.м., находящо се в сградата на кметство с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №633 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15 кв.м, находящо се в сградата на кметство с.Стамболово.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №632 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно с площ от 25 кв.м., находящо се в УПИ II, кв.3а по РП на гр.Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №631 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №630 27.10.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот находящ се в землището на с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №629 27.10.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот находящ се в землището на с.Веринско.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №628 27.10.2022 г.

Обявяване на имоти с начин на трайно ползване „Пасище“, находящи се в землището на с.Веринско, за частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №627 27.10.2022 г.

Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обхвата на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №626 27.10.2022 г.

Изменение на Тарифата на базисните минимални цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f