ЗаглавиеОТНОСНОКатегоирияДатаВръзкаdoc_categories_hfilter
Протокол №42 30.11.2022 г.

Протокол №42 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.11.2022 г.

декември 7, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №677 30.11.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Декември 2022 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №676 30.11.2022 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устроствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор № 10690.97.339, местност „Секията“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, Софийска област с промяна предназначението на имота от земедеска земя с отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа и трафопост“.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №675 30.11.2022 г.

Преиздаване на разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение №53-00-17174/12.11.2012 г., издадено от Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ, в обхвата на РП А-1-Автомагистрала „Тракия“, км. 19+800 ляво с площ от 32 кв.м., попадащо частично в поземлен имот с идентификатор 10029.337.4 по КККР на с.Вакарел, м.Кориите, община Ихтиман, област София, одобрена със Заповед № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, вид собственост: общинска частна, вид територия: Земеделска, Категория: 9 /девета/, Начин на трайно ползване: Пасище, площ 20 218 кв.м., Стар номер: 337004, с отразен собственик – Община Ихтиман, земи по чл.19.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №674 30.11.2022 г.

Разрешаване изработване на ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: КАБЕЛНИ ТРАСЕТА 20 kV и СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф50 до ПИ 10029.326.395, с.Вакарел, общ.Ихтиман, София област.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №673 30.11.2022 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на новопроектирана въздушна електропроводна линия за ниско напрежение /НН/ 1 kV за ПИ с идентификатор 55600.61.8 в землището на с.Пауново, общ.Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №672 30.11.2022 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за нов въздушен кабел за ниско напрежение /НН/ 0,4 kV за външно електрозахранване на „Приемник за електрическа енергия“, находящ се в ПИ с идентификатор 10029.141.39, м.“Юрта“, с.Вакарел, общ.Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №671 30.11.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3 и глава III,т.1 приета с Решение №367/26.11.2021 г. Протокол№ 28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №670 30.11.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №669 30.11.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на от публичен общински имот.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №668 30.11.2022 г.

Продажба на апартамент №2 находящ се в гр.Ихтиман, ж.к.“Стипон“ №10, вх.А, ет.7

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №667 30.11.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ ХII-2214 в кв.122 по РП на гр. Ихтиман

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №666 30.11.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот по регулационния плана на с. Вакарел.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №665 30.11.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №664 30.11.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №663 30.11.2022 г.

Обявяване на имот – публична общинска собственост, за имот – частна общинска собственост, в землището на с. Вакарел

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №662 30.11.2022 г.

Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост, в землището на с. Вакарел

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №661 30.11.2022 г.

Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общински имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив в участък Елин Пелин – Ихтиман, разположени в землищата на с. Веринско и с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №660 30.11.2022 г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №659 30.11.2022 г.

Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №658 30.11.2022 г.

Годишни програми за развитие на дейността на читалищата в Община Ихтиман за 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №657 30.11.2022 г.

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №656 30.11.2022 г.

Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.“

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №655 30.11.2022 г.

Приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градската среда на територията на град Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №654 30.11.2022 г.

Приключване на процедурата по ликвидацията на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност „Топлофикация Ихтиман“ ЕООД, ЕИК 205270959 – в ликвидация.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №653 30.11.2022 г.

Прекратяване на участието на Община Ихтиман като съдружник в дружество с ограничена отговорност с фирма „ОБЕЛОС – ИХТИМАН“ ООД, ЕИК 131296047

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №652 30.11.2022 г.

Разходване през 2022 г. на одобрения допълнителен трансфер по бюджета на община Ихтиман, съгласно ПМС №326/2021 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №651 30.11.2022 г.

План-сметка за 2023 г. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №650 30.11.2022 г.

Вътрешни компенсирани промени в план – сметката за сметосъбиране за 2022 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №649 30.11.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №648 30.11.2022 г.

Актуализация на „Бюджет 2022“.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Гр-1302/15.11.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-452/15.11.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ XII-2214 в кв.122 по РП гр.Ихтиман.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-451/15.11.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на публичен общински имот.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-454/15.11.2022 г.

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-445/27.10.2022 г.

Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.“ /ПУО/

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-453/15.11.2022 г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
Протокол №41 27.10.2022 г.

Протокол №41 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 27.10.2022 г.

октомври 28, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №647 27.10.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Ноември 2022 г.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №646 27.10.2022 г.

Наименование на улица о.т. 442-449-450-453-453а-454-459-460-460а в квартали 145 и 147 п оплана на гр.Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №645 27.10.2022 г.

Одобряване на план – схема за поставяне на преместваем обект – фургон, кв.10 по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №644 27.10.2022 г.

Предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация – премахване на улица от о.т.697а-697б и обединяване на УПИ XIII-859 и УПИ XXV-859, кв.193 по кадастралния и регулационен план на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №643 27.10.2022 г.

Предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхавата н УПИ IV-272, кв.16 и УПИ IV-272, кв.15 по кадастралния и регулационен план на с.Семковци, общ.Ихтиман, обл.София, включващо и изменение на част от уличната регулация между о.т.68- о.т.58

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №642 27.10.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 57443.28.32 с отреждане за жилищно строителство /Жм/, с.Полянци, общ.Ихтиман, обл.Софийска

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №641 27.10.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 32901.88.18 с отреждане „за гробищен парк“ /Тгп/, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №640 27.10.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №639 27.10.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №638 27.10.2022 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №637 27.10.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №636 27.10.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №635 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15 кв.м., находящо се в сградата на кметство с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №634 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покривна площ от 5 кв.м., находящо се в сградата на кметство с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №633 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15 кв.м, находящо се в сградата на кметство с.Стамболово.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №632 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно с площ от 25 кв.м., находящо се в УПИ II, кв.3а по РП на гр.Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №631 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №630 27.10.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот находящ се в землището на с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №629 27.10.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот находящ се в землището на с.Веринско.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №628 27.10.2022 г.

Обявяване на имоти с начин на трайно ползване „Пасище“, находящи се в землището на с.Веринско, за частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №627 27.10.2022 г.

Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обхвата на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №626 27.10.2022 г.

Изменение на Тарифата на базисните минимални цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №625 27.10.2022 г.

Изменение на Решение №583 по Протокол №39 от 26.08.2022 г. на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №624 27.10.2022 г.

Изменение на Решение №582 по Протокол №39 от 26.08.2022 г. на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №623 27.10.2022 г.

Кандидатстване с проектно предложение по процедура № BG06RDNP001.7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка о мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №622 27.10.2022 г.

Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за преиода 2014-2020 г.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №621 27.10.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №620 27.10.2022 г.

Актуализация на „Бюджет 2022“.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №40 30.09.2022 г.

Протокол №40 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.09.2022 г.

октомври 11, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №619 30.09.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Октомври 2022 г.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №618 30.09.2022 г.

Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ V-80 „Училище“ в кв.9 по плана на с.Мирово, общ.Ихтиман, обл.Софийска в УПИ V-80 „Училище и Кметство“ и изработване на проект за изменение на ПУП – ИПР /подробен устройствен план – изменение на плана за регулация/.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №617 30.09.2022 г.

Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ II „Училище и Детски дом“ в кв.16 по плана на с.Полянци, общ.Ихтиман, обл.Софийска в УПИ II „Училище, Детски дом, Читалище и Кметство“ и изработване на проект за изменение на ПУП – ИПР /подробен устройствен план – изменение на плана за регулация/.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №616 30.09.2022 г.

Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ I „Училище“ в кв.8 по плана на с.Борика, общ.Ихтиман, обл.Софийска в УПИ I „Училище и Кметство“ и изработване на проект за изменение на ПУП – ИПР /подробен устройствен план – изменение на плана за регулация/.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №615 30.09.2022 г.

Одобрение на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.932.877 от КК на с.Вакарел от „Широколистна гора“ в „За депониране на земни маси“, към обект: Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Септември.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №614 30.09.2022 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП – ПЗ за Поземлен имот №199503, местност „Кантона“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област от Картата на възстановената собственост /КВС/ от земеделска земя с отреждане за „За паркинг, стопански сгради и навес“.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №613 30.09.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №612 30.09.2022 г.

Одобрение на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №611 30.09.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на поземлен имот №32901.63.192, находящ се в м.“Милчово дере“ на землище гр.Ихтиман.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №610 30.09.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №609 30.09.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на масивен обект /МО/ в с.Нейкьовец.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №608 30.09.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот в с.Живково.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №607 30.09.2022 г.

Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обхвата на имот от общинския горски фонд в землището на с. Вакарел.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №606 30.09.2022 г.

Отпускане на дърва за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 г.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №605 30.09.2022 г.

Приемане на Програма за изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ихтиман 2022-2025 година и План за действие по реализирането й.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №604 30.09.2022 г.

Промяна в Учредителния акт на Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман ЕООД.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №603 30.09.2022 г.

Увеличаване на възнагражденията на общинска администрация.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №602 30.09.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №601 30.09.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Ихтиман за първото полугодие на 2022 година.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №600 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Ихтиман за 2021 година.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №599 26.08.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Септември 2022 г.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №598 26.08.2022 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.327.384 и 10029.327.431 от КК на с.Вакарел от „Широколистна гора“ в „За депониране на земни маси“, към обект „Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин Септември“.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №597 26.08.2022 г.

Допълване Прорамата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №596 26.08.2022 г.

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.1

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №595 26.08.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №594 26.08.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №593 26.08.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на части от публичен общински имот.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №592 26.08.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за общински имот частна собственост.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №591 26.08.2022 г.

Закупуване на идеална част от Урегулиран поземлен имот IX-258 в кв.7 по плана на с.Бърдо.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №590 26.08.2022 г.

Закупуване на идеална част от Урегулиран поземлен имот Х-250 в кв.7 по плана на с.Бърдо.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №589 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №2а с площ от 16 кв.м., находящо се в кв.191, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №588 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №2 с площ от 15 кв.м, находящо се в кв.191, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №587 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №1 с площ от 17 кв.м., находящо се в кв.191, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №586 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №8 с площ от 12 кв.м., находящо се в кв.58, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №585 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №2 с площ от 18 кв.м., находящо се в кв.10, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №584 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №583 26.08.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на помещение №3, находящо се на партерен етаж в жилищен блок на ул.“Цар Освободител“ №151-157, в кв.191 ПИ 1387 по РП на гр.Ихтиман

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №582 26.08.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на помещение №1, находящо се на партерен етаж в жилищен блок на ул.“Цар Освободител“ №151-157, в кв.191 ПИ 1387 по РП на гр.Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №581 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг за продажба на УПИ III-1, в кв.5 по РП на с.Суевци, кметство Белица.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №580 26.08.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг за продажба на имот с планоснимачен номер №64 в местност „Градешки дол“, землище с.Пауново, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №579 26.08.2022 г.

Провеждане на публично оповестени търгове за продажба на поземлени имоти.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №578 26.08.2022 г.

Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №577 26.08.2022 г.

Учредяване на право на строеж /право на надстрояване/ върху имот публична общинска собственост

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №576 26.08.2022 г.

Възлагане на управление на „Медицински център I – Ихтиман“ ЕООД.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №575 26.08.2022 г.

Дарение за община Своге

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №574 26.08.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №39 26.08.2022 г.

Протокол №39 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 26.08.2022 г.

септември 7, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №38 29.07.2022 г.

Протокол №38 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 29.07.2022 г.

август 2, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №573 29.07.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Август 2022 г.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №572 29.07.2022 г.

Допускане изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 10029.87.10 с отреждане за „Жм-Нискоетажно жилищно стоителство“, м.“Дренов ръд“, с.Вакарел, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №571 29.07.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., по Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №570 29.07.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3, приета с Решение №367/26.11.2021 г., по Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №569 29.07.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., по Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №568 29.07.2022 г.

Придобиване на имот.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №567 29.07.2022 г.

Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №566 29.07.2022 г.

Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №565 29.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно, находящо се в кв.10, УПИ I – „За жилищен комплекс и магазини“ по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №564 29.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №15 с площ от 15 кв.м., находящо се в кв.58 по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №563 29.07.2022 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на 2 /два/ броя поземлени имоти с планоснимачен номер 1007, 1008, находящи се в кв.55 по регулационния план на с.Вакарел.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №562 29.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот VIII-2371, в кв.124, с площ от 360 кв.м. по действащия регулационен план на гр.Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №561 29.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот VIII-318, в кв.30 с площ от 788.43 кв.м. по действащия регулационен план на с.Стамболово.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №560 29.07.2022 г.

Провеждане на публично оповестени търгове за продажба на поземлени имоти.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №559 29.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №558 29.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №557 29.07.2022 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №556 29.07.2022 г.

Актуализиране началните максимални цени за дейността „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до физически или юридически лица на територията на община Ихтиман“, определени с Решение №413/28.01.2022 г.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №555 29.07.2022 г.

Актуализиране на структурата на управление и числения състав на Общинско горско предприятие – Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №554 29.07.2022 г.

Разширяване дейността на ЦПЛР – ОДК – …

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №553 29.07.2022 г.

Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ „Христо Смирненски“, с.Вакарел, общ.Ихтиман с пълняемост под задължителния минимум …

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №552 29.07.2022 г.

Отмяна на Решение №546 от 30.06.2022 г., по Протокол №37 на Общински съвет – …

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №551 29.07.2022 г.

Отмяна на Решение №544 от 30.06.2022 г., по Протокол №37 на Общински съвет – …

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
08.00-5/14.07.2022 г.

Отмяна на Решение №544 от 30.06.2022 г., по Протокол №37 на Общински съвет – Ихтиман

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
08.00-4/14.07.2022 г.

Отмяна на Решение №546 от 30.06.2022 г., по Протокол №37 на Общински съвет – Ихтиман

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
Гр-1895/14.07.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 10029.87.10 с отреждане за „Жм – Нискоетажно жилищно строителство“, м.Дренов ръд, с.Вакарел, общ.Ихтиман, обл.Софийска

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-316/14.07.2022 г.

Придобиване на имот

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-320/15.07.2022 г.

Промяна предназначението от публчина общинска собственост в частна общинска собственост

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-314/13.07.2022 г.

Промяна предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-315/13.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно, находящо се в кв.10, УПИ I – „За жилищен комплекс и магазини“ по плана на град Ихтиман, община Ихтиман

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-313/13.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №15 с площ от 15 кв.м., находящо се в кв.58, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-312/13.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на 2 /два/ броя поземлени имоти с планоснимачен номер 1007, 1008, находящи се в кв.55 по регулационния план на с.Вакарел

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-311/13.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот VIII-2371, в кв.124 с площ от 360 кв.м. по действащия план на гр.Ихтиман

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-310/13.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на урегулират поземлен имот VIII-318, в кв.30 с площ от 788.43 кв.м. по действащия регулационен план на с.Стамболово

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-319/14.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-318/14.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-317/14.07.2022 г.

Провеждане на публично опевестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
Решение №550 30.06.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Юли 2022 г.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №549 30.06.2022 г.

Одобряване на план – схема за поставяне на два преместваеми обекта върху тротоарните площи на ул.“Ружа“, между о.т.395 и о.т.396 по плана на гр.Ихтиман

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №548 30.06.2022 г.

Даване на съгласие за нанасяне на сграда и имот в урегулиран поземлен имот II-2604 „За парк, спортни площедки и кафе“, кв.3а по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №547 30.06.2022 г.

Даване на съгласие за промяна в кадастралния и регулационен план в обхвата на ПИ пл.№63, ПИ пл.№64, ПИ пл.№66, ПИ пл.№67, ПИ пл.№68, ПИ пл.№69, ПИ пл.№70, ПИ пл.№416, ПИ пл.№417, ПИ пл.№418, ПИ пл.№419, ПИ пл.№425, ПИ пл.№426 и образуване на нови ПИ пл.№63, от които се образуват УПИ XXVI-2959 „За обществено обслужване и магазини“ и УПИ XXVII-2960 „За обществено обслужване и магазини“, кв.12 по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №546 30.06.2022 г.

Предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхвата на УПИ XV-43, кв.32 по кадастралния и регулационен план на с.Бърдо, общ.Ихтиман, обл.София, включващо и изменение на част от уличната регулация между о.т.44-о.т.43.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №545 30.06.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55600.59.52 с отреждане за жилищно строителство /Жм/, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №544 30.06.2022 г.

Разрешаване изработване на ПУП – ИПР изменение границите на УПИ II-156-общ., кв.3, с.Брънковци, премахване на улица тупик с о.т.24-23-22 и обединяване на УПИ XIV-143 и УПИ XIX-143 в общ новообразуван УПИ XIV-143, кв.3 по КРП на с.Брънковци , км.Костадинкино, общ.Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №543 30.06.2022 г.

Изменение и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №542 30.06.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.1, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №541 30.06.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №540 30.06.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №539 30.06.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на невдижим имот частна общинска собственост – гр.Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №538 30.06.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост – с.Стамболово.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №537 30.06.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост – с.Вакарел.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №536 30.06.2022 г.

Промяна в предназначението от публична общинска собственост в частна собственост.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №535 30.06.2022 г.

Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост в землището на с.Бърдо.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №534 30.06.2022 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот общинския поземлен фонд.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №533 30.06.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №532 30.06.2022 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №531 30.06.2022 г.

Формиране на група /разновъзрастова/ в ДГ „Радост“, изнесено работно място в с.Стамболово с минимален брой деца – 6 за учебната 2022/2023 г.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №530 30.06.2022 г.

Кандидатстване на община Ихтиман с проектно предложеине пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2022 г.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №529 30.06.2022 г.

Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №37 30.06.2022 г.

Протокол №37 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.06.2022 г.

юли 5, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №36 27.05.2022 г.

Протокол №36 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 27.05.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №35 20.04.2022 г.

Протокол №35 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 20.04.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №34 25.03.2022 г.

Протокол №34 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 25.03.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №33 25.02.2022 г.

Протокол №33 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 25.02.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №32 18.02.2022 г.

Протокол №32 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 18.02.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №31 28.01.2022 г.

Протокол №31 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 28.01.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №30 14.01.2022 г.

Протокол №30 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 14.01.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №528 27.05.2022

График за работата на Общински съвет – Ихтимат през месец Юни 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №527 27.05.2022

Одобряване на план – схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I „За жилищен и търговски комплекс“ , кв.10 по плана на гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №526 27.05.2022

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен прат /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура изнън границите на урбанизираните територии за обект „Външно електрозахранване – кабелна линия 20 kV и трафопост 1 250 kV към обект „Добив и първична препаботка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка““ с.Черньово, общ.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №525 27.05.2022

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Кабелна линия ниско напрежение 0.4kV за външно електрозахранване на поземлен имот ПИ 10029.66.6, местност „Радославовица“ з-ще с.Вакарел, с.Селянин, общ.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №524 27.05.2022

Допускане изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 329011.42.10 с отреждане за „Пп-Промишлено производство и селско стопанство“, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №523 27.05.2022

Разрешаване изработване на ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: Подземна кабелна линия ниско напрежение 0.4kV по трасето на общински път извън регулация, в изкоп за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и гараж“ – в № ПИ 10029.237.54 с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №522 27.05.2022

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3, в №1, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №521 27.05.2022

Одобряване на пазарпна оценка

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №520 27.05.2022

Одобряване на пазарпна оценка на недвижим имот частна общинска собственост – с.Мухово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №519 27.05.2022

Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №518 27.05.2022

Продажба на апартамент №5 находящ се в гр.Ихтиман, ул.“Самуил“ №1, бл.1, ет.2

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №517 27.05.2022

Продажба на апартамент №15 находящ се в кв.10, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ №33, бл.4

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №516 27.05.2022

Закупуване на идеална част от Поземлен имот в местност „Дренов рът“

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №515 27.05.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажла на имот частна общинска собственост.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №514 27.05.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажла на имот частна общинска собственост.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №513 27.05.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажла на имот частна общинска собственост.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №512 27.05.2022

Провеждане на публичен търг за отддаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №511 27.05.2022

Транспортен достъп до обект „Кариер за добив и първична обработка на строителни материали – гнайсгранити“ в находище „Камъка“, разположено в землището на с.Черньово, община Ихтиман, Софийска област.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №510 27.05.2022

Провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за продабжа на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №509 27.05.2022

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Вакарел

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №508 27.05.2022

Отпускане на средства на Дружеството на инвалидите – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №507 27.05.2022

Определяне на представител на Община Ихтиман за участие в комисия по изработване на „Национална аптечна карта“ на Министерство на здравеопазването.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №506 27.05.2022

Определяне на представител на Община Ихтиман за участие в комисия по изработване на „Национална здравна карта“ на Министерство на здравеопазването.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №505 27.05.2022

Избор на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №504 27.05.2022

Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №503 27.05.2022

Продължаване на срока на договора за управление на „МБАЛ – Ихтиман„ ЕООД – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №502 27.05.2022

Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД, собственост на Община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №501 27.05.2022

Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №500 27.05.2022

Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №499 03.05.2022 на подпис

Упълномощаване на представител на Община Ихтиман за редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Софийска област и даване на мандат.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №498 20.04.2022

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Май 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №497 20.04.2022

Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №496 20.04.2022

Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №495 20.04.2022

Отдаване под наем на общински имот чрез публично оповестен търг – петно за търговска дейност.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №494 20.04.2022

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в с.Веринско

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №493 20.04.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Мухово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №492 20.04.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Борика

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №491 20.04.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост по регулационния план на гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №490 20.04.2022

Изменение на Решение №395 по Протокол №29 от 22.12.2021 г. на Общински съвет – Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №489 20.04.2022

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост попадащи в концесионната площ на находище „Камъка“ в землището на с.Черньово, общ.Ихтиман, Софийска област.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №488 20.04.2022

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №487 20.04.2022

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №486 20.04.2022

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №485 20.04.2022

Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №484 20.04.2022

Изменение и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №483 20.04.2022

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №482 20.04.2022

Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №481 20.04.2022

Приемане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №480 20.04.2022

Отчетен доклад за дейността на МКБППМН – Община Ихтиман през 2021 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №479 20.04.2022

Приемане на общинска програма за закрила на детето през 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №478 20.04.2022

Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2021 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №477 20.04.2022

Откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД собственост на община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №476 20.04.2022

Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Хлебни изделия“ ЕООД.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №475 20.04.2022

Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Медицински център I“ ЕООД.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №474 20.04.2022

Годишен финансов отчет за 2021 г. на „МБАЛ-Ихтиман“ ЕООД.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №473 20.04.2022

Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2023-2025 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №472 20.04.2022

Възнаграждения кметове

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №471 20.04.2022

Приемане структурата на общинска администрация, считано от 01.04.2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №470 20.04.2022

Приемане на бюджета на Община Ихтиман за 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №469 25.03.2022

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Април 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №468 25.03.2022

Постановление от 14.03.20221 г. на СОП по прокурорска преписка №2613/2021 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №467 25.03.2022

Израбтоване на ПУП-ПП към обект: Модернизация на железопътен участък

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №466 25.03.2022

Изработване на ПУП-ПП за обект: КАБЕЛНО ТРАСЕ 20kW и ВиК с.Вакарел

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №465 25.03.2022

Учредяване право на прокарване на ново трасе: „Оптична подземна кабелна линия“.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №464 25.03.2022

Продажба на имот №2941 в кв.191 по регулационния план на гр.Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №463 25.03.2022

Закупуване на идеална маст от УПИ III-284, с.Черньово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №462 25.03.2022

Продажба на УПИ I-796 в кв.22 „а“ по РП на с.Вакарел

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №461 25.03.2022

Продажба на УПИ II-797 в кв.22″а“ по РП на с.Вакарел.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №460 25.03.2022

Предоставяне под наем на помещение в ОУ „Христо Смирненски“ – с.Вакарел

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №459 25.03.2022

Отдаване под наем на помещение в Здравната служба в с.Вакарел.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №458 25.03.2022

Отдаване под наем на помещение за безвъзмездно право на ползване.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №457 25.03.2022

Промяна предназначението на имоти по РП на гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №456 25.03.2022

Промяна предназначението на общинска собственост по РП на с.Черньово.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №455 25.03.2022

Обявяване на имоти – ПОС, за имоти ЧОС, в землището на с.Черньово.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №454 25.03.2022

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти в с.Черньово.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №453 25.03.2022

Провеждане на конкурс за продажба на имот с.Полянци.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №452 25.03.2022

Изменение и допълнение на Програмата за управление през 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №451 25.03.2022

Допълване Програмата за управление и разпореждане през 2022 г., в глава III, т.3

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №450 25.03.2022

Допълване Програмата за управление и разпореждане през 2022 г., в глава III, т.1

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №449 25.03.2022

Предоставяне на безвъзмездно ползване на Спортен комплекс „Христо Ботев“.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №448 25.03.2022

Отмяна на Решение №429/25.02.2022 г. по Протокол №33 на Общински съвет – Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №447 25.03.2022

Предложение от изпълнителния Директор на „Сирфан “ АД.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №446 25.03.2022

Вътрешни компесаторни провмени в план – сметката за сметосъбиране за 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f