ЗаглавиеОТНОСНОКатегоирияДатаВръзкаdoc_categories_hfilter
Протоколи №45 28.02.2023 г.

Протокол №45 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 28.02.2023 г.

март 2, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №732 28.02.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Март 2023 г.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №731 28.02.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ ) в обхвата на Поземлен имот с идентификатор №81253.62.832, местност:“Къра“, землище с.Черньово, ЕКАТТЕ81253, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област с промяна предназначението на имота от земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство “.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №730 28.02.2023 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за осигуряване на достъп с цел осъществяване на връзка между поземлен имот с идентификатор 10029.914.425 в землището на с.Вакарел, община Ихтиман и поземлен имот с идентификатор 40227.360.6 в землището на с.Крушовица, община Елин Пелин, и подсигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 10029.914.427, поземлен имот с идентификатор 10029.914.428 по КК на с.Вакарел, община Ихтиман с вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За друг вид поземлен имот за движение и транспорт“ в полза на ДП Национална компания „Железопътна инфаструктура“.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №729 28.02.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор № 10690.92.866, местност „Без име“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, Софийска област с промяна предназначението на имота от земеделска зема с отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа и трафопост“.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №728 28.02.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за нов кабел НН за външно електрозахранване на обект „Приемник на електрическа енергия“, находящ се в ПИ 32901.61.73, м.“Димов алчак“, попадащ извън регулационните граници на гр.Ихтиман, община Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, Софийска област.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №727 28.02.2023 г.

Одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за „Подземна кабелна линия ниско напрежение“ /0.4 к.V/ по трасето на общински път извън регулация, в изкоп за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и гараж“ в ПИ 10029.237.54, местност „Койкьовец“ , землище Вакарел, община Ихтиман, област София.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №726 28.02.2023 г.

Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор № 32901.63.23 по КККР на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София, одобрена със Заповед №РД-18-119/25.02.2020 г. на Изпълнителния Директор на АГКК.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №725 28.02.2023 г.

Даване на съгласие за частично отпадане на терен за озеленяване в обхвата от о.т. 139 до о.т. 137, кв.65б по кадастралния и регулационен план на гр.Ихтиман, община Ихтиман, област София.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №724 28.02.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., в глава III, т.1.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №723 28.02.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г., в глава III, т.3.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №722 28.02.2023 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г. с имоти от общинския поземлен фонд.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №721 28.02.2023 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г. с имоти от общинския горски фонд.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №720 28.02.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №719 28.02.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №718 28.02.2023 г.

Ползване на пасища, мери и ливади от общинския позмлен фонд през стопанската 2023/2024 г.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №717 28.02.2023 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №716 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №715 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №714 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №713 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на два броя урегулирани поземлени имоти по РП на гр.Ихтиман.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №712 28.02.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №711 28.02.2023 г.

Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост, в землището на с.Борика.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №710 28.02.2023 г.

Приемане на количеството дървесина, която може да се добива по реда на чл.111, ал.2, т.1 от Закона за горите за задоволяване нуждите на местното население с дърва през 2023 г.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №709 28.02.2023 г.

Приемане на декларация

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №708 28.02.2023 г.

Вътрешни компенсирани промени в план-сметката за сметосъбиране за 2023 г.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №707 28.02.2023 г.

Отпускане на средства за погребение на Валентин Атанасов Герцов.

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №706 28.02.2023 г.

Даване на съгласие за отпускане на еднократна парична помощ за Елена Юлианова Лозанова за продължаване на лечението й

март 1, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №44 27.01.2023 г.

Протокол №44 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 27.01.2023 г.

януари 28, 2023%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №705 27.01.2023 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Февруари 2023 г.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №704 27.01.2023 г.

Даване на съгласие на „Напоителни системи“ ЕАД да установи точка за водоползване от яз“Бакър дере“.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №703 27.01.2023 г.

Одобряване на ПУП- ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план / за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.327.412, 10029.327.430 и 10029.327.431 от КК на с. Вакарел от „Широколистна гора „ и “Поляна „ в „За депониране на земни маси „ ,към обект : Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Септември.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №702 27.01.2023 г.

Даване на съгласие да отпадне предвиденото озеленяване в обхвата на поземлен имот пл.№68 в кв.13 по регулационния план на с.Яздирастовци, км.Костадинкино, общ.Ихтиман, обл.София.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №701 27.01.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план –Парцеларен план ( ПУП-ПП) за кабелна линия 20 кV в изкоп и комплектен трафопост (КТП ) за „Външно електрозахранване на обект Фотоволтаична електроцентрала с мощност 1.6 МW“ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор №10690.38.5 , местност „Трънака“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област с промяна предназначението на имота от земеделска земя с отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа и трафопост“.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №700 27.01.2023 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор №10690.97.307, местност „Секията“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта и кадастрални регистри на АГКК, Софийска област с промяна предназначението на имота от земеделска земя с отреждане за „Фотоволнаична електрическа централа и трафопост“.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №699 27.01.2023 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на новопроектирана въздушна електропроводна линия за ниско напрежение /НН/ 0.4 kV за ПИ с идентификатор 55600.62.10, м. „Милчина кория“, с. Пауново, общ. Ихтиман.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №698 27.01.2023 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и план за улична регулация /ПУП-ПР и ПУР/ на нов кв. 29, състоящ се от двадесет и девет урегулирани поземлени имота и вътрешноквартални частни алеи в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 55600.61.50, 55600.61.52, 55600.61.53, 55600.61.54, 55600.61.55, 55600.61.56, 55600.61.57, 55600.61.58, 55600.61.59, 55600.61.60, 55600.61.61, 55600.61.62, 55600.61.63, 55600.61.64, 55600.61.65, 55600.61.66, 55600.61.67, 55600.61.68, 55600.61.69, 55600.61.70, 55600.61.71, 55600.61.72, 55600.61.73, 55600.61.74, 55600.61.75, 55600.61.76, 55600.61.77, 55600.61.78, 55600.61.79, 55600.61.80, 55600.61.81, 55600.61.82 и 55600.61.83 , м-т „ЮРТА“ по КККР на з-ще с. Пауново, общ. Ихтиман.
И ПУР на улици от О.Т 104 до О.Т.150 – О.Т 150 до О.Т.162, минаваща през имоти 55600.51.70, 55600.61.1, 55600.61.29, 55600.61.47, 55600.61.48 от КККР на з-ще с.Пауново и улица от о.т. 160-165 /засяга частни имоти на възложителя/.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №697 27.01.2023 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за обект: нов въздушен кабел за ниско напрежение /НН/, кабел УИП 0.4 kV, продължение на съществуващата въздушна мрежа кл.“А“ на ТП „Полянци център“ SO_1739 с дължина на трасето 82 м. за външно електрозахранване на Жил.обекти, находящи се в:
1. УПИ II-203, кв.31, с.Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.171 по КККР – Софийска област;
2. УПИ III-203, кв.31, с.Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.172 по КККР – Софийска област;
3. УПИ IV-203, кв.31, с.Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.173 по КККР – Софийска област;
4. УПИ V-203, кв.31, с.Полянци, община Ихтиман идентичен с ПИ 57443.36.175 по КККР – Софийска област.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №696 27.01.2023 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г. в глава III, т.3, приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №695 27.01.2023 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имоти частна общинска собственост.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №694 27.01.2023 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за общински имот частна собственост.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №693 27.01.2023 г.

Промяна на предназначението на един брой общинско жилище /апартамент/.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №692 27.01.2023 г.

Провеждане на търг за продажбата на ПИ №53, мах.“Турска ливада“, с.Вакарел.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №691 27.01.2023 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ XIV-1984 в кв.81 по РП на гр.Ихтиман.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №690 27.01.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Вакарел.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №689 27.01.2023 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Вакарел.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №688 27.01.2023 г.

Изменение и допълнение на Решение №684 по Протокол №43 от 22.12.2022 г. на Общински съвет – Ихтиман.

януари 28, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №687 13.01.2023 г.

Кандидатстване за финансиране с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване, BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

януари 19, 2023%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №43 22.12.2022 г.

Протокол №43 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 22.12.2022 г.

декември 23, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №686 22.12.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Януари 2023 г.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №685 22.12.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 г. в глава III, т.1, приета с Решение №660/30.11.2022 г., Протокол №42, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №684 22.12.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №683 22.12.2022 г.

Продажба на недмижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в концесионната площ от находище „Камъка“ в землището на с.Черньово, община Ихтиман, област Софийска.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №682 22.12.2022 г.

Отписване на несъбираемите задължения поради изтекла давност по прекратени и изтекли по срок договори и модул терени.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №681 22.12.2022 г.

Отписване на несъбираемите задължения поради изтекла давност по прекратени и изтекли по срок договори и модул обекти.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №680 22.12.2022 г.

Отмяна на Решение №371 от 26.11.2022 г., по Протокол №28 на Общински съвет – Ихтиман.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №679 22.12.2022 г.

Кандидатстване за финансиране с проектно предложение „Изграждане на младежки център в Община Ихтиман“ по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които не са областни/“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №678 22.12.2022 г.

Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.“

декември 23, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №42 30.11.2022 г.

Протокол №42 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.11.2022 г.

декември 7, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №677 30.11.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Декември 2022 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №676 30.11.2022 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устроствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на Поземлен имот с идентификатор № 10690.97.339, местност „Секията“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област по кадастралната карта и кадастралните регистри на АГКК, Софийска област с промяна предназначението на имота от земедеска земя с отреждане за „Фотоволтаична електрическа централа и трафопост“.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №675 30.11.2022 г.

Преиздаване на разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение №53-00-17174/12.11.2012 г., издадено от Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ, в обхвата на РП А-1-Автомагистрала „Тракия“, км. 19+800 ляво с площ от 32 кв.м., попадащо частично в поземлен имот с идентификатор 10029.337.4 по КККР на с.Вакарел, м.Кориите, община Ихтиман, област София, одобрена със Заповед № РД-18-124/25.02.2020 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, вид собственост: общинска частна, вид територия: Земеделска, Категория: 9 /девета/, Начин на трайно ползване: Пасище, площ 20 218 кв.м., Стар номер: 337004, с отразен собственик – Община Ихтиман, земи по чл.19.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №674 30.11.2022 г.

Разрешаване изработване на ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: КАБЕЛНИ ТРАСЕТА 20 kV и СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф50 до ПИ 10029.326.395, с.Вакарел, общ.Ихтиман, София област.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №673 30.11.2022 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на новопроектирана въздушна електропроводна линия за ниско напрежение /НН/ 1 kV за ПИ с идентификатор 55600.61.8 в землището на с.Пауново, общ.Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №672 30.11.2022 г.

Допускане изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за нов въздушен кабел за ниско напрежение /НН/ 0,4 kV за външно електрозахранване на „Приемник за електрическа енергия“, находящ се в ПИ с идентификатор 10029.141.39, м.“Юрта“, с.Вакарел, общ.Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №671 30.11.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3 и глава III,т.1 приета с Решение №367/26.11.2021 г. Протокол№ 28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №670 30.11.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №669 30.11.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на от публичен общински имот.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №668 30.11.2022 г.

Продажба на апартамент №20 находящ се в гр.Ихтиман, ж.к.“Стипон“ №10, вх.А, ет.7

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №667 30.11.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ ХII-2214 в кв.122 по РП на гр. Ихтиман

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №666 30.11.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот по регулационния плана на с. Вакарел.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №665 30.11.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №664 30.11.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №663 30.11.2022 г.

Обявяване на имот – публична общинска собственост, за имот – частна общинска собственост, в землището на с. Вакарел

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №662 30.11.2022 г.

Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост, в землището на с. Вакарел

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №661 30.11.2022 г.

Прехвърляне безвъзмездно в собственост на държавата на общински имоти, попадащи в обхвата на одобрения проект за ПУП-ПП за териториите, необходими за изграждането на ж.п. линията София – Пловдив в участък Елин Пелин – Ихтиман, разположени в землищата на с. Веринско и с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №660 30.11.2022 г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №659 30.11.2022 г.

Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №658 30.11.2022 г.

Годишни програми за развитие на дейността на читалищата в Община Ихтиман за 2023 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №657 30.11.2022 г.

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №656 30.11.2022 г.

Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.“

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №655 30.11.2022 г.

Приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градската среда на територията на град Ихтиман.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №654 30.11.2022 г.

Приключване на процедурата по ликвидацията на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност „Топлофикация Ихтиман“ ЕООД, ЕИК 205270959 – в ликвидация.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №653 30.11.2022 г.

Прекратяване на участието на Община Ихтиман като съдружник в дружество с ограничена отговорност с фирма „ОБЕЛОС – ИХТИМАН“ ООД, ЕИК 131296047

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №652 30.11.2022 г.

Разходване през 2022 г. на одобрения допълнителен трансфер по бюджета на община Ихтиман, съгласно ПМС №326/2021 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №651 30.11.2022 г.

План-сметка за 2023 г. за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №650 30.11.2022 г.

Вътрешни компенсирани промени в план – сметката за сметосъбиране за 2022 г.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №649 30.11.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №648 30.11.2022 г.

Актуализация на „Бюджет 2022“.

декември 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Гр-1302/15.11.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот – частна общинска собственост.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-452/15.11.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на УПИ XII-2214 в кв.122 по РП гр.Ихтиман.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-451/15.11.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на публичен общински имот.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-454/15.11.2022 г.

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-445/27.10.2022 г.

Приемане на „Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.“ /ПУО/

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-453/15.11.2022 г.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.

ноември 16, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
Протокол №41 27.10.2022 г.

Протокол №41 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 27.10.2022 г.

октомври 28, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №647 27.10.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Ноември 2022 г.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №646 27.10.2022 г.

Наименование на улица о.т. 442-449-450-453-453а-454-459-460-460а в квартали 145 и 147 п оплана на гр.Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №645 27.10.2022 г.

Одобряване на план – схема за поставяне на преместваем обект – фургон, кв.10 по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №644 27.10.2022 г.

Предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация – премахване на улица от о.т.697а-697б и обединяване на УПИ XIII-859 и УПИ XXV-859, кв.193 по кадастралния и регулационен план на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №643 27.10.2022 г.

Предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхавата н УПИ IV-272, кв.16 и УПИ IV-272, кв.15 по кадастралния и регулационен план на с.Семковци, общ.Ихтиман, обл.София, включващо и изменение на част от уличната регулация между о.т.68- о.т.58

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №642 27.10.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 57443.28.32 с отреждане за жилищно строителство /Жм/, с.Полянци, общ.Ихтиман, обл.Софийска

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №641 27.10.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 32901.88.18 с отреждане „за гробищен парк“ /Тгп/, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №640 27.10.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №639 27.10.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №638 27.10.2022 г.

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №637 27.10.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №636 27.10.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №635 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15 кв.м., находящо се в сградата на кметство с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №634 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покривна площ от 5 кв.м., находящо се в сградата на кметство с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №633 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 15 кв.м, находящо се в сградата на кметство с.Стамболово.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №632 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно с площ от 25 кв.м., находящо се в УПИ II, кв.3а по РП на гр.Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №631 27.10.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №630 27.10.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот находящ се в землището на с.Вакарел.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №629 27.10.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот находящ се в землището на с.Веринско.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №628 27.10.2022 г.

Обявяване на имоти с начин на трайно ползване „Пасище“, находящи се в землището на с.Веринско, за частна общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №627 27.10.2022 г.

Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обхвата на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №626 27.10.2022 г.

Изменение на Тарифата на базисните минимални цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №625 27.10.2022 г.

Изменение на Решение №583 по Протокол №39 от 26.08.2022 г. на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №624 27.10.2022 г.

Изменение на Решение №582 по Протокол №39 от 26.08.2022 г. на Общински съвет – Ихтиман.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №623 27.10.2022 г.

Кандидатстване с проектно предложение по процедура № BG06RDNP001.7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка о мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №622 27.10.2022 г.

Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за преиода 2014-2020 г.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №621 27.10.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №620 27.10.2022 г.

Актуализация на „Бюджет 2022“.

октомври 28, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №40 30.09.2022 г.

Протокол №40 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.09.2022 г.

октомври 11, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №619 30.09.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Октомври 2022 г.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №618 30.09.2022 г.

Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ V-80 „Училище“ в кв.9 по плана на с.Мирово, общ.Ихтиман, обл.Софийска в УПИ V-80 „Училище и Кметство“ и изработване на проект за изменение на ПУП – ИПР /подробен устройствен план – изменение на плана за регулация/.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №617 30.09.2022 г.

Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ II „Училище и Детски дом“ в кв.16 по плана на с.Полянци, общ.Ихтиман, обл.Софийска в УПИ II „Училище, Детски дом, Читалище и Кметство“ и изработване на проект за изменение на ПУП – ИПР /подробен устройствен план – изменение на плана за регулация/.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №616 30.09.2022 г.

Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ I „Училище“ в кв.8 по плана на с.Борика, общ.Ихтиман, обл.Софийска в УПИ I „Училище и Кметство“ и изработване на проект за изменение на ПУП – ИПР /подробен устройствен план – изменение на плана за регулация/.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №615 30.09.2022 г.

Одобрение на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.932.877 от КК на с.Вакарел от „Широколистна гора“ в „За депониране на земни маси“, към обект: Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Септември.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №614 30.09.2022 г.

Одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП – ПЗ за Поземлен имот №199503, местност „Кантона“, землище с.Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област от Картата на възстановената собственост /КВС/ от земеделска земя с отреждане за „За паркинг, стопански сгради и навес“.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №613 30.09.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №612 30.09.2022 г.

Одобрение на пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №611 30.09.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на поземлен имот №32901.63.192, находящ се в м.“Милчово дере“ на землище гр.Ихтиман.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №610 30.09.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот по регулационния план на гр.Ихтиман.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №609 30.09.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на масивен обект /МО/ в с.Нейкьовец.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №608 30.09.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот в с.Живково.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №607 30.09.2022 г.

Изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обхвата на имот от общинския горски фонд в землището на с. Вакарел.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №606 30.09.2022 г.

Отпускане на дърва за огрев за отоплителен сезон 2022-2023 г.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №605 30.09.2022 г.

Приемане на Програма за изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ихтиман 2022-2025 година и План за действие по реализирането й.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №604 30.09.2022 г.

Промяна в Учредителния акт на Многопрофилна болница за активно лечение – Ихтиман ЕООД.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №603 30.09.2022 г.

Увеличаване на възнагражденията на общинска администрация.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №602 30.09.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №601 30.09.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Ихтиман за първото полугодие на 2022 година.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №600 30.09.2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Ихтиман за 2021 година.

октомври 11, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №599 26.08.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман за м.Септември 2022 г.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №598 26.08.2022 г.

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за промяна предназначението на част от имот с идентификатор 10029.327.384 и 10029.327.431 от КК на с.Вакарел от „Широколистна гора“ в „За депониране на земни маси“, към обект „Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин Септември“.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №597 26.08.2022 г.

Допълване Прорамата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №596 26.08.2022 г.

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.1

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №595 26.08.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №594 26.08.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №593 26.08.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за безвъзмездно управление на части от публичен общински имот.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №592 26.08.2022 г.

Отдаване под наем и сключване на договор за общински имот частна собственост.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №591 26.08.2022 г.

Закупуване на идеална част от Урегулиран поземлен имот IX-258 в кв.7 по плана на с.Бърдо.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №590 26.08.2022 г.

Закупуване на идеална част от Урегулиран поземлен имот Х-250 в кв.7 по плана на с.Бърдо.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №589 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №2а с площ от 16 кв.м., находящо се в кв.191, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №588 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №2 с площ от 15 кв.м, находящо се в кв.191, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №587 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №1 с площ от 17 кв.м., находящо се в кв.191, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №586 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №8 с площ от 12 кв.м., находящо се в кв.58, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №585 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №2 с площ от 18 кв.м., находящо се в кв.10, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №584 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №583 26.08.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на помещение №3, находящо се на партерен етаж в жилищен блок на ул.“Цар Освободител“ №151-157, в кв.191 ПИ 1387 по РП на гр.Ихтиман

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №582 26.08.2022 г.

Провеждане на търг за продажбата на помещение №1, находящо се на партерен етаж в жилищен блок на ул.“Цар Освободител“ №151-157, в кв.191 ПИ 1387 по РП на гр.Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №581 26.08.2022 г.

Провеждане на публичен търг за продажба на УПИ III-1, в кв.5 по РП на с.Суевци, кметство Белица.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №580 26.08.2022 г.

Провеждане на публично оповестен търг за продажба на имот с планоснимачен номер №64 в местност „Градешки дол“, землище с.Пауново, община Ихтиман.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №579 26.08.2022 г.

Провеждане на публично оповестени търгове за продажба на поземлени имоти.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №578 26.08.2022 г.

Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №577 26.08.2022 г.

Учредяване на право на строеж /право на надстрояване/ върху имот публична общинска собственост

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №576 26.08.2022 г.

Възлагане на управление на „Медицински център I – Ихтиман“ ЕООД.

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №575 26.08.2022 г.

Дарение за община Своге

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №574 26.08.2022 г.

Актуализация и Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи

септември 12, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №39 26.08.2022 г.

Протокол №39 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 26.08.2022 г.

септември 7, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №38 29.07.2022 г.

Протокол №38 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 29.07.2022 г.

август 2, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №573 29.07.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Август 2022 г.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №572 29.07.2022 г.

Допускане изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 10029.87.10 с отреждане за „Жм-Нискоетажно жилищно стоителство“, м.“Дренов ръд“, с.Вакарел, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №571 29.07.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., по Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №570 29.07.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3, приета с Решение №367/26.11.2021 г., по Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №569 29.07.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., по Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №568 29.07.2022 г.

Придобиване на имот.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №567 29.07.2022 г.

Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №566 29.07.2022 г.

Промяна на предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №565 29.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно, находящо се в кв.10, УПИ I – „За жилищен комплекс и магазини“ по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №564 29.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №15 с площ от 15 кв.м., находящо се в кв.58 по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №563 29.07.2022 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на 2 /два/ броя поземлени имоти с планоснимачен номер 1007, 1008, находящи се в кв.55 по регулационния план на с.Вакарел.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №562 29.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот VIII-2371, в кв.124, с площ от 360 кв.м. по действащия регулационен план на гр.Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №561 29.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот VIII-318, в кв.30 с площ от 788.43 кв.м. по действащия регулационен план на с.Стамболово.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №560 29.07.2022 г.

Провеждане на публично оповестени търгове за продажба на поземлени имоти.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №559 29.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №558 29.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №557 29.07.2022 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №556 29.07.2022 г.

Актуализиране началните максимални цени за дейността „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до физически или юридически лица на територията на община Ихтиман“, определени с Решение №413/28.01.2022 г.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №555 29.07.2022 г.

Актуализиране на структурата на управление и числения състав на Общинско горско предприятие – Ихтиман.

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №554 29.07.2022 г.

Разширяване дейността на ЦПЛР – ОДК – …

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №553 29.07.2022 г.

Утвърждаване на самостоятелни паралелки в ОбУ „Христо Смирненски“, с.Вакарел, общ.Ихтиман с пълняемост под задължителния минимум …

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №552 29.07.2022 г.

Отмяна на Решение №546 от 30.06.2022 г., по Протокол №37 на Общински съвет – …

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №551 29.07.2022 г.

Отмяна на Решение №544 от 30.06.2022 г., по Протокол №37 на Общински съвет – …

август 1, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
08.00-5/14.07.2022 г.

Отмяна на Решение №544 от 30.06.2022 г., по Протокол №37 на Общински съвет – Ихтиман

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
08.00-4/14.07.2022 г.

Отмяна на Решение №546 от 30.06.2022 г., по Протокол №37 на Общински съвет – Ихтиман

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
Гр-1895/14.07.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 10029.87.10 с отреждане за „Жм – Нискоетажно жилищно строителство“, м.Дренов ръд, с.Вакарел, общ.Ихтиман, обл.Софийска

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-316/14.07.2022 г.

Придобиване на имот

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-320/15.07.2022 г.

Промяна предназначението от публчина общинска собственост в частна общинска собственост

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-314/13.07.2022 г.

Промяна предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-315/13.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно, находящо се в кв.10, УПИ I – „За жилищен комплекс и магазини“ по плана на град Ихтиман, община Ихтиман

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-313/13.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на петно №15 с площ от 15 кв.м., находящо се в кв.58, по плана на град Ихтиман, община Ихтиман.

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-312/13.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на 2 /два/ броя поземлени имоти с планоснимачен номер 1007, 1008, находящи се в кв.55 по регулационния план на с.Вакарел

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-311/13.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот VIII-2371, в кв.124 с площ от 360 кв.м. по действащия план на гр.Ихтиман

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-310/13.07.2022 г.

Провеждане на търг за продажба на урегулират поземлен имот VIII-318, в кв.30 с площ от 788.43 кв.м. по действащия регулационен план на с.Стамболово

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-319/14.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-318/14.07.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
95.00-317/14.07.2022 г.

Провеждане на публично опевестен конкурс за продажба на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост

юли 19, 2022%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8
Решение №550 30.06.2022 г.

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Юли 2022 г.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №549 30.06.2022 г.

Одобряване на план – схема за поставяне на два преместваеми обекта върху тротоарните площи на ул.“Ружа“, между о.т.395 и о.т.396 по плана на гр.Ихтиман

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №548 30.06.2022 г.

Даване на съгласие за нанасяне на сграда и имот в урегулиран поземлен имот II-2604 „За парк, спортни площедки и кафе“, кв.3а по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.София.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №547 30.06.2022 г.

Даване на съгласие за промяна в кадастралния и регулационен план в обхвата на ПИ пл.№63, ПИ пл.№64, ПИ пл.№66, ПИ пл.№67, ПИ пл.№68, ПИ пл.№69, ПИ пл.№70, ПИ пл.№416, ПИ пл.№417, ПИ пл.№418, ПИ пл.№419, ПИ пл.№425, ПИ пл.№426 и образуване на нови ПИ пл.№63, от които се образуват УПИ XXVI-2959 „За обществено обслужване и магазини“ и УПИ XXVII-2960 „За обществено обслужване и магазини“, кв.12 по плана на гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №546 30.06.2022 г.

Предложение за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхвата на УПИ XV-43, кв.32 по кадастралния и регулационен план на с.Бърдо, общ.Ихтиман, обл.София, включващо и изменение на част от уличната регулация между о.т.44-о.т.43.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №545 30.06.2022 г.

Допускане изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55600.59.52 с отреждане за жилищно строителство /Жм/, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №544 30.06.2022 г.

Разрешаване изработване на ПУП – ИПР изменение границите на УПИ II-156-общ., кв.3, с.Брънковци, премахване на улица тупик с о.т.24-23-22 и обединяване на УПИ XIV-143 и УПИ XIX-143 в общ новообразуван УПИ XIV-143, кв.3 по КРП на с.Брънковци , км.Костадинкино, общ.Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №543 30.06.2022 г.

Изменение и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №542 30.06.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.1, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №541 30.06.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., в глава III, т.3, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №540 30.06.2022 г.

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №539 30.06.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на невдижим имот частна общинска собственост – гр.Ихтиман.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №538 30.06.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост – с.Стамболово.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №537 30.06.2022 г.

Одобряване на пазарната оценка на недвижим имот частна общинска собственост – с.Вакарел.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №536 30.06.2022 г.

Промяна в предназначението от публична общинска собственост в частна собственост.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №535 30.06.2022 г.

Обявяване на имоти – публична общинска собственост, за имоти – частна общинска собственост в землището на с.Бърдо.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №534 30.06.2022 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот общинския поземлен фонд.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №533 30.06.2022 г.

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №532 30.06.2022 г.

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Черньово.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №531 30.06.2022 г.

Формиране на група /разновъзрастова/ в ДГ „Радост“, изнесено работно място в с.Стамболово с минимален брой деца – 6 за учебната 2022/2023 г.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №530 30.06.2022 г.

Кандидатстване на община Ихтиман с проектно предложеине пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2022 г.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №529 30.06.2022 г.

Вътрешни компенсирани промени по плана на списъка за капиталови разходи.

юли 5, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Протокол №37 30.06.2022 г.

Протокол №37 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 30.06.2022 г.

юли 5, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №36 27.05.2022 г.

Протокол №36 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 27.05.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №35 20.04.2022 г.

Протокол №35 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 20.04.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №34 25.03.2022 г.

Протокол №34 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 25.03.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №33 25.02.2022 г.

Протокол №33 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 25.02.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №32 18.02.2022 г.

Протокол №32 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 18.02.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №31 28.01.2022 г.

Протокол №31 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 28.01.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Протокол №30 14.01.2022 г.

Протокол №30 от проведено заседание на Общински съвет – Ихтиман на 14.01.2022 г.

юни 22, 2022%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8
Решение №528 27.05.2022

График за работата на Общински съвет – Ихтимат през месец Юни 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №527 27.05.2022

Одобряване на план – схема за поставяне на преместваем обект в УПИ I „За жилищен и търговски комплекс“ , кв.10 по плана на гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №526 27.05.2022

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен прат /ПУП-ПП/ за елементите на техническата инфраструктура изнън границите на урбанизираните територии за обект „Външно електрозахранване – кабелна линия 20 kV и трафопост 1 250 kV към обект „Добив и първична препаботка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка““ с.Черньово, общ.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №525 27.05.2022

Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Кабелна линия ниско напрежение 0.4kV за външно електрозахранване на поземлен имот ПИ 10029.66.6, местност „Радославовица“ з-ще с.Вакарел, с.Селянин, общ.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №524 27.05.2022

Допускане изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 329011.42.10 с отреждане за „Пп-Промишлено производство и селско стопанство“, гр.Ихтиман, общ.Ихтиман, обл.Софийска.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №523 27.05.2022

Разрешаване изработване на ПУП – ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за обект: Подземна кабелна линия ниско напрежение 0.4kV по трасето на общински път извън регулация, в изкоп за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и гараж“ – в № ПИ 10029.237.54 с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №522 27.05.2022

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г. в глава III, т.3, в №1, приета с Решение №367/26.11.2021 г., Протокол №28, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №521 27.05.2022

Одобряване на пазарпна оценка

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №520 27.05.2022

Одобряване на пазарпна оценка на недвижим имот частна общинска собственост – с.Мухово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №519 27.05.2022

Одобряване на пазарна оценка на недвижим имот частна общинска собственост – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №518 27.05.2022

Продажба на апартамент №5 находящ се в гр.Ихтиман, ул.“Самуил“ №1, бл.1, ет.2

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №517 27.05.2022

Продажба на апартамент №15 находящ се в кв.10, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ №33, бл.4

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №516 27.05.2022

Закупуване на идеална част от Поземлен имот в местност „Дренов рът“

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №515 27.05.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажла на имот частна общинска собственост.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №514 27.05.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажла на имот частна общинска собственост.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №513 27.05.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажла на имот частна общинска собственост.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №512 27.05.2022

Провеждане на публичен търг за отддаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №511 27.05.2022

Транспортен достъп до обект „Кариер за добив и първична обработка на строителни материали – гнайсгранити“ в находище „Камъка“, разположено в землището на с.Черньово, община Ихтиман, Софийска област.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №510 27.05.2022

Провеждане на публичен търг с тайнно наддаване за продабжа на земеделски недвижими имоти – частна общинска собственост.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №509 27.05.2022

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Вакарел

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №508 27.05.2022

Отпускане на средства на Дружеството на инвалидите – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №507 27.05.2022

Определяне на представител на Община Ихтиман за участие в комисия по изработване на „Национална аптечна карта“ на Министерство на здравеопазването.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №506 27.05.2022

Определяне на представител на Община Ихтиман за участие в комисия по изработване на „Национална здравна карта“ на Министерство на здравеопазването.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №505 27.05.2022

Избор на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на управление на „Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №504 27.05.2022

Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №503 27.05.2022

Продължаване на срока на договора за управление на „МБАЛ – Ихтиман„ ЕООД – гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №502 27.05.2022

Предложение за откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД, собственост на Община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №501 27.05.2022

Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №500 27.05.2022

Приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №499 03.05.2022 на подпис

Упълномощаване на представител на Община Ихтиман за редовното заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК – Софийска област и даване на мандат.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №498 20.04.2022

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Май 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №497 20.04.2022

Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №496 20.04.2022

Промяна в предназначението на 1 брой общинско жилище /апартамент/

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №495 20.04.2022

Отдаване под наем на общински имот чрез публично оповестен търг – петно за търговска дейност.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №494 20.04.2022

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в с.Веринско

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №493 20.04.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Мухово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №492 20.04.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в с.Борика

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №491 20.04.2022

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост по регулационния план на гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №490 20.04.2022

Изменение на Решение №395 по Протокол №29 от 22.12.2021 г. на Общински съвет – Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №489 20.04.2022

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост попадащи в концесионната площ на находище „Камъка“ в землището на с.Черньово, общ.Ихтиман, Софийска област.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №488 20.04.2022

Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с.Мухово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №487 20.04.2022

Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Веринско

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №486 20.04.2022

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот от общинския поземлен фонд в землището на с.Живково.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №485 20.04.2022

Възстановяване на правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №484 20.04.2022

Изменение и допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №483 20.04.2022

Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №482 20.04.2022

Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №481 20.04.2022

Приемане на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №480 20.04.2022

Отчетен доклад за дейността на МКБППМН – Община Ихтиман през 2021 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №479 20.04.2022

Приемане на общинска програма за закрила на детето през 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №478 20.04.2022

Отчет за дейността на читалищата в община Ихтиман през 2021 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №477 20.04.2022

Откриване на публичен търг с явно наддаване на 100 броя дяла от капитала на търговско предприятие „Хлебни изделия“ ЕООД собственост на община Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №476 20.04.2022

Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Хлебни изделия“ ЕООД.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №475 20.04.2022

Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Медицински център I“ ЕООД.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №474 20.04.2022

Годишен финансов отчет за 2021 г. на „МБАЛ-Ихтиман“ ЕООД.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №473 20.04.2022

Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности в община Ихтиман за периода 2023-2025 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №472 20.04.2022

Възнаграждения кметове

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №471 20.04.2022

Приемане структурата на общинска администрация, считано от 01.04.2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №470 20.04.2022

Приемане на бюджета на Община Ихтиман за 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №469 25.03.2022

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през м.Април 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №468 25.03.2022

Постановление от 14.03.20221 г. на СОП по прокурорска преписка №2613/2021 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №467 25.03.2022

Израбтоване на ПУП-ПП към обект: Модернизация на железопътен участък

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №466 25.03.2022

Изработване на ПУП-ПП за обект: КАБЕЛНО ТРАСЕ 20kW и ВиК с.Вакарел

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №465 25.03.2022

Учредяване право на прокарване на ново трасе: „Оптична подземна кабелна линия“.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №464 25.03.2022

Продажба на имот №2941 в кв.191 по регулационния план на гр.Ихтиман.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №463 25.03.2022

Закупуване на идеална маст от УПИ III-284, с.Черньово

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №462 25.03.2022

Продажба на УПИ I-796 в кв.22 „а“ по РП на с.Вакарел

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №461 25.03.2022

Продажба на УПИ II-797 в кв.22″а“ по РП на с.Вакарел.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №460 25.03.2022

Предоставяне под наем на помещение в ОУ „Христо Смирненски“ – с.Вакарел

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №459 25.03.2022

Отдаване под наем на помещение в Здравната служба в с.Вакарел.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №458 25.03.2022

Отдаване под наем на помещение за безвъзмездно право на ползване.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №457 25.03.2022

Промяна предназначението на имоти по РП на гр.Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №456 25.03.2022

Промяна предназначението на общинска собственост по РП на с.Черньово.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №455 25.03.2022

Обявяване на имоти – ПОС, за имоти ЧОС, в землището на с.Черньово.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №454 25.03.2022

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти в с.Черньово.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №453 25.03.2022

Провеждане на конкурс за продажба на имот с.Полянци.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №452 25.03.2022

Изменение и допълнение на Програмата за управление през 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №451 25.03.2022

Допълване Програмата за управление и разпореждане през 2022 г., в глава III, т.3

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №450 25.03.2022

Допълване Програмата за управление и разпореждане през 2022 г., в глава III, т.1

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №449 25.03.2022

Предоставяне на безвъзмездно ползване на Спортен комплекс „Христо Ботев“.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №448 25.03.2022

Отмяна на Решение №429/25.02.2022 г. по Протокол №33 на Общински съвет – Ихтиман

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №447 25.03.2022

Предложение от изпълнителния Директор на „Сирфан “ АД.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Решение №446 25.03.2022

Вътрешни компесаторни провмени в план – сметката за сметосъбиране за 2022 г.

юни 21, 2022%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f