12.03.2024 г. Заповед за утвърждаване на Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ихтиман за учебната 2024/2025 година – изтегли

Заповед за утвърждаване на Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ихтиман за учебната 2024/2025 година

12.03.2024 г. Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ихтиман за учебната 2024/2025 година – изтегли

Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Ихтиман за учебната 2024/2025 година

11.03.2024 г. Формула за разпределение на средства – изтегли

Формула за разпределение на средствата по образователни институции във функция „Образование“ за бюджетната 2024г.

11.03.2024 г. Заповед за утвърждаване на формулаа – изтегли

Заповед за разпределение на средствата във функция „Образование“ за бюджетната 2024година

09.10.2023 г. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2023/2025 – изтегли

Приета с Решение 907на ОбС Ихтиман, взето на заседание от 20.09.2023, Протокол 52

20.09.2023 г. Формула за разпределение на средства – изтегли

Утвърждаване формула за разпределение на средства, от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2023 г. в Община Ихтиман, получени по единни разходни стандарти, допълващи стандарти и нормативи

07.08.2023 г. Заповед за утвърждаване на формулаа – изтегли

Заповед за утвърждаване на формула

28.07.2023 г. Решение 847 / 28.07.2023 за актуализиране на наредба – изтегли

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман. Актуализирана с Решение 847 / 28.07.2023 на ОбС Ихтиман.

02.05.2023 г. Формула за разпределение на средства – изтегли

Утвърждаване формула за разпределение на средства, от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2023 г. в Община Ихтиман, получени по единни разходни стандарти, допълващи стандарти и нормативи

02.05.2023 г. Годишен план – изтегли

Годишен план за дейностите и подкрепа за личностното развитие за 2023 година на Община Ихтиман

10.10.2022 Заповед

За утвърждаване на формула

20.04.2022 Формула – образование – 01.07. – 31.12.2022 г.

Годишен план за дейностите и подкрепа за личностното развитие за 2022 година на Община Ихтиман

10.10.2022 Стратегия

Oбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ихтиман

10.10.2022 Решение

Решение относно приемане на Oбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ихтиман

20.04.2022 Годишен план 

Годишен план за дейностите и подкрепа за личностното развитие за 2022 година на Община Ихтиман

20.04.2022 Наредба 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

326 от 17.03.2022 ЗАПОВЕД 

Утвърждаване формула за разпределение на средства, от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 г. в Община Ихтиман, получени по единни разходни стандарти, допълващи стандарти и нормативи

01.03.2022 Формула – функция „Образование“ 2022 г. 
17.05.2021 ОТЧЕТ НА ЦПЛР – ОДК ИХТИМАН 
13.04.2021 ЗАПОВЕД № 449/29.03.2021 Г. 

Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Ихтиман

13.04.2021 ЗАПОВЕД № 450/29.03.2021 Г. 
12.04.2021 ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2020 / 2021 г. 
05.03.2021 БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. НА ЦПЛР – ОДК ИХТИМАН 
05.03.2021 ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. НА ЦПЛР – ОДК ИХТИМАН 
15.01.2021 ЗАПОВЕД № 40 ОТ 13.01.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН 

Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за един ученик, между училищата и детските градини в Община Ихтиман за 2021 г.

14 от 08.01.2020 ЗАПОВЕД № 14 ОТ 08.01.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН 

Формула за разпределение на средства, получени по единни разходни стандарти за един ученик, между училищата и детските градини в Община Ихтиман за 2020г.