20.05.2024 г. Наредба за притежаването, отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман  – изтегли

Наредбата е приета с решение №73 от 29.03.2024 г. на  ОбС –Ихтиман

20.05.2024 г. Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Ихтиман неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – изтегли

Правилникът е изменен и допълнен с решение №80 по протокол №7 от 24.04.2024 г. на ОбС Ихтиман 

28.01.2022 г. Наредба за за гробищните паркове на територията на Община Ихтиман. – изтегли

Наредбата е приета  на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, с Решение № 411 по Протокол № 31 от 28.01.2022г. на  ОбС –Ихтиман

09.01.2024 г. Стратегия за управление на общинската собственост в Община Ихтиман – изтегли
28.07.2023 г. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман. – изтегли

 Актуализирана с Решение 847 / 28.07.2023 на ОбС Ихтиман.

08.06.2023 г. План за интегрирано развитие на община Ихтиман за периода 2021-2027 г.
04.01.2023 г. Програма за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021-2028
Приета с Решение № 678 от заседание на Общински съвет – Ихтиман, проведено на 22.12.2022 г.,
26.07.2022 г. ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН 2022-2025 г.
18.04.2022 ПРОЕКТ! Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман 
26 от 07.02.2022 Наредба за гробищните паркове на територията на Община Ихтиман 
04.10.2021 ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 г. 

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 г.

10 от 07.02.2021 Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман 

Изменена и допълнена с Р.№166/27.11.2020г., изменена и допълнена с Р.№204/19.02.2021г.,изменена и допълнена с Р.№ 219/26.03.2021г , изменена и допълнена с Р.№272/25.06.2021г, изменена и допълнена с Р.№ 412/28.01.2022г ,качена в сайта на 07.02.2022г.

11 от 01.04.2020 Наредба за управлнеие на общинските пътища на територията на Община Ихтиман 
7 от 06.03.2020 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ихтиман 

Изменена и допълнена с Р..№ 237/27.04.2021г , качена в сайта на 07.05.2021г.

6 от 06.03.2020 Наредба за реда за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ 
4 от 02.12.2019 НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман 

Наредбата с направените промени съгласно Р.№6/22.11.2019г е публикувана на 02.12.2019г.

5 от 08.02.2019 Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Ихтиман 
25 от 15.02.2017 Наредба за символиката на гр.Ихтиман 
24 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Ихтиман 
23 от 15.02.2017 Наредба за притежаването, отглеждането и развъждането на домашни животни на територията на община Ихтиман 
22 от 15.02.2017 Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Ихтиман 
21 от 15.02.2017 Наредба за управление на горските територии общинска собственост 
20 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища 
19 от 15.02.2017 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а,ал.3 от ЗУТ 
18 от 15.02.2017 Наредба по чл.196,ал.5 от ЗУТ за премахване на строежи 
17 от 15.02.2017 Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности 
16 от 15.02.2017 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Ихтиман 
15 от 15.02.2017 Наредба за организация и управление на Общинските пазари на територията на община Ихтиман 
14 от 15.02.2017 Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг 
13 от 15.02.2017 Наредба за гробищните паркове на територията на община Ихтиман 

Отменена с Решение № 616 от 01.07.2020г на Административен съд София област по адм.дело №67/2020г

12 от 15.02.2017 Наредба за упражняване правата на общината върху общинските предприятия и капитала на търговските дружества 
9 от 28.12.2016 Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ихтиман 
3 от 27.04.2012 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинско горско предприятие – Ихтиман 
2 от 28.11.2008 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Ихтиман