Информация относно Администратора на лични данни

Наименование

Седалище и адрес на управление

Данни за кореспонденция

Телефон / централа

Факс

Е-mail

Община Ихтиман

ул.”Цар Освободител” №123

ул.”Цар Освободител” №123

0724 82381

0724 82550

obshtina_ihtiman@abv.bg

Координати за връзка с Длъжностното лице по защита на личните данни

Име

Данни за кореспонденция

Телефон

 Е-mail

Стефани Балабанова Добрева

ул.”Цар Освободител” № 123

0724 82381/114; 0882470940

stephaniebalabanova@abv.bg

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел:

 • Да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, колко време ги обработваме и съхраняваме, в това число кога е необходимо да предоставяме личните Ви данни на други лица.
 • Да Ви информира за правата, които имате като субекти на лични данни във връзка с тяхното обработване от Община Ихтиман

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка със:

 • Спазване на законовите задължения
 • За изпълнение на договор, по който сте страна
 • За изпълнение на задача от обществен интерес
 • За упражняване на нашите официални правомощия
 • За целите на легитимните ни интереси като администратор на лични данни

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност(не извършваме ксерокопиране на документа за самоличност, а само записваме данните при необходимост, сверяваме ги и установяваме валидност на съответния документ или проверяваме самоличност на съответното лице), данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за пълномощно, данни за комуникация с гражданите (пощенски адрес, адрес за кореспонденция, поща, телефонен номер и други).

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработването на личните данни е ръчно или автоматизирано и включва събиране, записване, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Обработваме личните Ви данни законосъобразно, добросъвестно и по-прозрачен начин, събираме ги за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Съобщаваме и обясняваме на субектите на данни какви лични данни събираме и защо и как го правим. Обработваме личните Ви данни само за законови цели. Обработката им не надхвърля периода, необходим за постигане на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството.

Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

В повечето случаи получаваме личните Ви данни директно от Вас, когато попълвате искания, заявления и други документи, необходими за да Ви представим административната услуга, за да кандидатствате за работа при нас, за да ни сигнализирате за нередности и нарушения, за да изразите Вашето мнение, за да отправите препоръка към нас. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

При наличие на установени със закон предпоставки, личните Ви данни, събрани и обработени от Община Ихтиман, могат да бъдат предоставяни на други администратори на лични данни (НАП, НОИ, съд, прокуратура и други).

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съхраняваме личните Ви данни до изпълнение на целта, за която са събрани или съобразно сроковете, посочени в закони, наредби и други нормативни актове.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическо лице, за което се отнасят данните) има право:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)
 • Достъп до собствените си лични данни
 • Коригиране (ако данните са неточни, непълни или променени)
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен”)
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни
 • Преносимист на личните данни между отделните администратори
 • Възражение спрямо обработването на неговите лични данни

Субектът на има право и да бъде обект на решение основаващо се единствено на субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен.

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните  му данни. Тази информация включва:

 • Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните
 • Целите и правното основание за обработването
 • Получателите и категориите получатели на лични данни на трета страна (когато е приложимо)
 • Срока на съхранение на личните данни
 • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирано (ако има такова)
 • Информация за всички права, които субектът на данни има
 • Правото на жалба до надзорния орган

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага  с нея.

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, които Община Ихтиман предприема при и по повод упражняването на правата на субектите са напълно безплатни.