Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Проект “Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман” се осъществява въз основа на договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С014 от 16.12.2011 г. по процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19: “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” в рамките на Приоритетна ос 1: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води” на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ – 28 645 461,44 лв., от които 22 916 369,15 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 5 729 092,29 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. С реализацията на предвидените в двата етапа на проекта дейности се очаква: осигуряване на пречистването на отпадните води от градска пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ в изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО, включително отстраняване на азота и фосфора от отпадните води преди изливането им във водоприемника; осигуряване на условия за свързване на канализационната мрежа на агломерацията с новоизградената ГПСОВ и елиминиране на заустването на непречистени отпадни води във водоприемници; увеличаване на дела на населението, обхванато от канализация, и гарантиране способността на съществуващата канализация да поеме увеличаващите се водни количества и товари през проектния хоризонт, като населението, обхванато от канализационната мрежа следва да достигне 95%; намаляване на загубите на вода и намаляване на инфилтрацията с 5% в канализационната система; осигуряване на необходимите количества качествена питейна вода при поносими икономически параметри. Настоящото обявление е създадено с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Община Ихтиман и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.