Община Ихтиман се намира в Югозападна България, Софийска област на 52 км югоизточно от град София и граничи с общините София, Самоков, Костенец, Лесичево, Панагюрище, Мирково и Елин Пелин. Общината е разположена на 515.854 кв км и включва 74 населени места. Територията и се пресича от основните пътни артерии в страната: Е-80, автомагистрала “Тракия”, жп магистрала София-Пловдив-Свиленград. Релефът има хълмисто-предпланински характер, общината се намира в Ихтиманската котловина, която е със средна надморска височина 650м. В климатично отношение района попада в умереноконтиненталната климатична подобласт. Почвено-климатичните условия позволяват отглеждането на широк набор от култури.