Юридическа комисия
Предмет на дейност „Законност, обществен ред, безопасност на движението, упражняващ текущ контрол и последващ контрол върху актовете на кмета на Общината, издадени въз основа на решения на Общински съвет, както и комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“
 
Председател:
Д-р Петър Христов Беков
Дата на раждане: 11.01.1965 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – Медицина
Телефон: 0887346917
ПП „ГЕРБ“
 
Членове:
Светлана Йорданова Колева
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше – магистър „Публични финанси“
Месторабота: Дирекция бюро по труда – Ихтиман, Директор
Телефон: 0882825160
ПП „ГЕРБ“
 
Иванка Георгиева Пелтекова
Дата на раждане: 30.10.1963 г.
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше – магистър „Българска филология“
Месторабота: СУ „Христо Ботев“ – Ихтиман, Директор
Телефон:0893615050
ПП „ГЕРБ“
 
Иван Христов Милчев
Дата на раждане: 06.12.1966 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше 
Месторабота: „Еледжик 99“ ЕАД – Ихтиман
Телефон: 0888373627
Съюз на дестните сили за Ихтиман
 
Иванко Петров Пандезов
Дата на раждане: 29.11.1950 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – Икономическа география
Телефон: 0888550230
Българска социалистическа партия
 
Радослав Петков Иванов
Дата на раждане: 17.02.1986 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Средно – специално
Месторабота: „Тардън сървиз“ ООД
Телефон: 0896673515
ПП „ГЕРБ“
 
Андрей Александров Тополов
Дата на раждане: 22.12.1985 г.
Образование: Средно – специално 
Телефон: 0892076078
МК „Евророма – ДПС“