Приложения

  • pdf Програма за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021-2028 г.
    Програмата се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенните въздействия е ключов фактор за постигане на глобалната цел на политиката по устойчиво развитие - подобряване на качеството на живот и благосъстоянието.
    Date added: юни 29, 2023 10:48 am File size: 2 MB