Брой на населението

Общият брой на населението в Община Ихтиман е 19 037. 70% от населението е концентрирано в общинския център Ихтиман, а общо 82% от населението живее в града Ихтиман и второто по големина населено място село Вакарел. Естествения прираст в общината е положителен, с тенденция на незначително влошаване през последните няколко години. Населението на Община Ихтиман към 01.03.2001. по данни на преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства, проведено от Националния статистически институт е 19496, разпределено в населените места. Според данни на Национален Статистически Институт към 03.02.2004 – общият брой на населението на Община Ихтиман е 19037. За 3 години жителите намаляват с около 450, което е 2,3% от населението-т.е. намаляването на населението е в рамките на пренебрежими граници и това не е основен проблем пред развитието на човешкия ресурс на общината.

Естествен прираст

Естественият прираст в общината е положителен, с тенденция на незначително влошаване през последните няколко години. В града, стойността на този показател през 2004 г. е положителен, в селата –също. Тези величини са резултат от: • Живородени деца: 208, 176, 193, 198, 191 – съответно за 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г. • Коефициент на раждаемост – 8,4‰ за 2004 г. (град – 8,6‰, села – 6,8‰). • Починали: 145, 161, 132, 120, 125 – съответно за 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г. • Коефициент на смъртност – 6,3‰ за 2004 г. (град– 6, 4‰, села – 4,5‰) • Детска смъртност – 7‰, по- ниска от средната за страната (12,3‰). Динамиката в броя на населението е съпроводена и с промени в неговата възрастова структура. Очертава се застаряване на населението – броят и делът на лицата под 15 г. постепенно намалява. Увеличава се броят и делът на лицата в трудоспособна възраст, но причината е в променените възрастови граници за тази категория след 2000 г. Процентният анализ на възрастовите групи на населението показва доминиращо присъствие на възрастовата група на активното трудоспособно население от 18 до 64 години – 59,6%. 23% са младите хора и децата, до 18 години; и 16,6% е населението над 64 години. 70% от населението на общината е концентрирано в общинския център Ихтиман, а общо 82% от населението живее в града Ихтиман и второто по големина населено място – село Вакарел. 10 от населени места са с население под 50 човека, а в две от съществуващите като населени места и с жилищен фонд села, вече няма население. Общият брой на населените места с население под 100 жители е 17, което повече от половината от всички населени места в общината. Интензивността на миграцията е по-висока от средните за страната. През последните години се наблюдава завишаване на движението по направление – столицата. По-голям е броят на изселените лица в сравнение с тези на заселените в общината. Етническата структура на общината е близка до тази за страната. Основен етнос е българският ( 78,8%), следван от ромския (19,9%, при среден за страната – 4,7%). Делът на ромската общност е по-висок от средния за страната. Основно вероизповедание в общината е източно-православното християнство, което обхваща 97% от общото население на общината.

Заетост и безработица

Данни за пазара на труда в община Ихтиман: • Динамика на безработицата по години: • Общ брой ново разкрити работни места обявени в Дирекция “Бюро по труда” Ихтиман към декември 2004 г. – бюджетна сфера – 0 – извънбюджетна – 30 – селско стопанство – 1 • Общ брой безработни лица включени в активни мерки към декември 2004 г. мъже – 39 жени – 32 по възраст: от 20–24г. – 12 от 25–29г. – 20 от 30–34г. – 10 от 35–39г. – 7 от 40–44г. – 5 от 45–49г. – 6 от 50–54г. – 8 над 55г. – 3 От безработните специалисти най-голям е делът на тези с инженерно-техническите специалисти, следвани от селскостопанските, икономическите, хуманитарните и педагогическите. Най-търсените безработни от страна на работодателите с професионална квалификация са шивачи, ел. техници.

Човешки ресурси

• Висок процент от населението е в активна трудова възраст – над 50%, повече от 20% са млади хора. • Възможност за дългосрочна визия за професионално обучение и ориентация на населението в зависимост от приоритетите за развитиеВисок процент на население с ниско образователно ниво. • Висок процент населени места с население под 100 човека с тенденция на застаряване на жителите. • Голяма като брой компактна группа ромско население. Близостта до големия столичен град освен известно благоприятно въздействие все по-често налага, Община Ихтиман да играе ролята на балансьор преразпределящ ресурси и смекчаващ диспропорциите както в своята общинска територия, така и в тази на областта. Центростремителните сили на гр. София привличат и оползотворяват значителни човешки ресурси, суровини и стоки от цялата област. “Износът” на ресурси от общината се изразява предимно в: • квалифицирани кадри от доскоро функциониралите промишлени предприятия, • трудова заетост в сектора на услугите, • селскостопански и горски суровини.