За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от общинска администрация Ихтиман, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ (изваждането е безплатно) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги
Заявяват се услуги, които са включени в единния модел на Държавната агенция за електронно управление. Предлаганите услуги са в общо централизирано заявление, което се подава чрез портала eGov.bg
Административен регистър
Съдържа информация за всички услуги, които се предоставят от общинска администрация Ихтиман и дава възможност за изтегляне на бланките и заявленията към тях. В последствие могат да бъдат връчени чрез Системата за сигурно електронно връчване
Система за сигурно електронно връчване
Чрез Системата за сигурно електронно връчване може да връчите или получите документ от общинска администрация Ихтиман. Изисква се ПИК код от НАП или от НОИ, или Квалифициран електронен подпис
Деловодна справка
Чрез деловодната справка може да проверите статуса на Вашето заявление за административна услуга. Изисква се входящ номер на заявлението
Справка за местни данъци и такси
Необходим е ПИН код от дирекция Местни данъци и такси – Ихтиман. Този ПИН код също се съдържа на годишното съобщение за дължими местни данъци и такси.Местни данъци и такси могат да се заплащат чрез Портала за централизирано заявяване на услугите – EGOV.BG , /раздел “Моето пространство“/
Портал за отворени данни
Порталът за отворени данни съдържа информация за всички публични регистри на общинска администрация Ихтиман