УниКредит Булбанк АД
ул “Полк. Б. Дрангов” 8
тел./факс 0724/ 8-20-13, 0724/ 8-20-91

Банка “ДСК”
ул “Цар Освободител”120
тел. 0724/8-25-71 факс 0724/8-24-43

Централна Кооперативна Банка
ул “Иван Вазов” 1А
тел. 0724/8-22-98

Банкова сметка на Община Ихтиман и кодове за вид плащане

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД
КЛОН КОСТЕНЕЦ
ОФИС ИХТИМАН
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG 14 CECB 9790 8447 3785 00

 

Сметка с код за вид плащане на Община Ихтиман, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица.

Наименование на прихода код за вид плащане
1. Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
2. Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
3. Данък върху наследствата 44 22 00
4. Данък върху превозните средства 44 23 00
5. Такси за битови отпадъци 44 24 00
6. Данък при придоб.на имущества по дарения и възм.начин 44 25 00
7. Туристически данък, дължи се от 01.01.2011 г. 44 28 00
8. Други данъци 44 34 00
9. Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
10. Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 44 40 00
11. Приходи от наеми на имущество 44 41 00
12. Приходи от наеми на земя 44 42 00
13. Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
14. Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
15. Дивидент 44 48 00
16. Конфискувани средства и приходи от продажби на конф. вещи 44 49 00
17. Дарения, помощи и други безв. получени суми от стр. 44 51 00
18. Дарения, помощи и други безв.получени суми от чужб. 44 52 00
19. Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
20. Приходи от продажби на земя 44 56 00
21. Приходи от концесии 44 57 00
22. Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
23. Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
24. Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
25. Други неданъчни приходи 44 70 00
26. Такси за технически услуги 44 80 01
27. Такси за ползване на детски градини 44 80 02
28. Такси за ползване на детски ясли и други по здрав. 44 80 03
29. Такси за ползване на детски лагери и др. по соц.отдих 44 80 04
30. Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.усл. 44 80 05
31. Такси за административни услуги 44 80 07
32. Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
33. Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
34. Такси за ползване на общежития и други по образов. 44 80 10
35. Такси за гробни места 44 80 11
36. Такси за притежаване на куче 44 80 13
37. Други общински такси 44 80 90
38. Приходи по Закона за опазване на околната среда 44 80 81