Приложения

  • pdf Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Ихтиман за периода 2021-2028 г.
    Настоящата Програма за управление на отпадъците /ПУО/ на Община Ихтиман е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците. ПУО е съобразена изцяло и със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците /НПУО/ 2021-2028 г. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на Кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.
    Date added: юни 29, 2023 10:34 am File size: 9 MB