Общинска собственост
Предмет на дейност „Разпореждане с общинска собственост, земеделие, води, гори и екология“
 
Председател:
Иван Христов Милчев
Дата на раждане: 06.12.1966 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше 
Месторабота: „Еледжик 99“ ЕАД – Ихтиман
Телефон: 0888373627
Съюз на дестните сили за Ихтиман
 
Членове:
Тодор Благовестов Андреев
Дата на раждане: 22.01.1960 г.
Семейно положение: Женен
Образование: Висше – „Икономика и организация на труда“
Месторабота: ЕТ „Надежда-91“
Телефон: 0888877891
Съюз на дестните сили за Ихтиман
 
Борис Николаев Аргиров
Дата на раждане: 15.03.1969 г.
Семейно положение: Разведен
Телефон: 0886008672
МК „Евророма – ДПС“
 
Светлана Йорданова Колева
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше – магистър „Публични финанси“
Месторабота: Дирекция бюро по труда – Ихтиман, Директор
Телефон: 0882825160
ПП „ГЕРБ“
 
Десислава Георгиева Христоскова – Николова
Дата на раждане: 23.02.1987 г.
Семейно положение: Омъжена
Образование: Висше 
Месторабота: „Сън Сървиз“ ЕООД
Телефон: 0886417328
ПП „ГЕРБ“
 
Виктор Георгиев Илиев
Дата на раждане: 13.02.1993 г.
Семейно положение: Неженен
Образование: Средно
Телефон: 0876406084
ПП „ГЕРБ“
 
Десислава Атанасова Василева
Семейно положение: Неомъжена
Образование: Висше – бакалавър „Инж.Технолог ароматно – вкусови продукти“, магистър „Управление на човешките ресурси“
Месторабота: „Алмагест“ АД – гара Веринско
Телефон: 0898759085
ПП „ГЕРБ“