Пожарната опасност по време на жътвената кампания

      Напомняме на всички, които ще вземат участие в жътвена кампания 2022 г., че съгласноизискванията на Наредба № 8121з-968/2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи обнародвани в ДВ бр.17/2018 г. РСПБЗН-Ихтиман няма да издава „Становище за допускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания“. В жътвена кампания 2022 г. може да вземе участие земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед, съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с необходимият брой и вид пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно нормативните изисквания, и искрогасител. Служителите на РСПБЗН – Ихтиман ще констатират спазването на тези изисквания с извършването на тематични проверки в земеделските земи.

      Голяма отговорност за недопускане възникването на пожари в полският фонд носят механизаторите и водачите на моторни превозни средства, взимащи участие в жътвената кампания. Те трябва да започват работа на полето само след като масивът е парцелиран, а машините се намират в пълна техничиска и пожарна безопасност. При авария или техническа неизправност, непозволяващи преместването на земеделската техника, се допуска ремонтните дейности да се извършват на място, след като предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около авариралата земеделска машина.

      Напомняме, че не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви на разстояние по – малко от 50 метра от тях от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стъпнищата. В земеделските земи и извън тях – слогове и крайпътни ивици, не се разрешава паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници. На нарушителите ще се търси административно – наказателна отговорност!

 

Изготвил

Мл.инсп.Н.Найденова