Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман

1.       Обект: Провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „Медицински център I“ – Ихтиман, които ще се проведе на три епата както следва:

Етап I – 10.08.2022 г.

Проверката на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

Етап II – 10.08.2022 г.

            Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на „Медицински център I“ ЕООД – гр. Ихтиман за тригодишен период /2022 г.- 2025 г./

Етап III – 10.08.2022 г.

            Събеседване с кандидатите. При необходимост комисията определя допълнителни дати за събеседване с кандидатите.

 

2.       Изисквания на кандидатите:

До участие се допускат лица, които отоговарят на следните изисквания:

2.1   Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по „Здравен мениджмънт“ или лица с образователно – квалификационна степен „Магистър“ по „Икономика и управление“ с призната специалност по „Медицинска информатика“ и „Здравен мениджмънт“ или по „Икономик на здравеопазването“;

2.2   Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист. Кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен „“Магистър“ по „Медицина“, съответна „Дентална медицина“, да имат придобитап специалност;

2.3   Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен акто са реабилитерани.

 

3.       Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

–          Заявление за участие в конкурс

–          Автобиография /Европейски формат/

–          Копие на документ за самоличност

–          Удостоверение за актуално членство в БЛС/БЗС/ само за кандидатите лекари или стоматолози/

–          Декларация, че кандидата не е с отнети права да упражнява медицинска професия в Република България – само за кандидати лекари или стоматолози

–          Дипломи за завършено образование и квалификация, съгласно чл.4, ал.1, т.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ – нотариално заверено копие.

–          Удостоверение за трудов стаж, съгласно чл.4, ал.1, т.2 от от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ /нотариално заверено копие на трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудовия стаж/

–          Кандидати притежаващи образователно – квалификационна степен „Магистър“ по „Медицина“ или съответно „Дентална медицина“ представят диплома за придобита специалност – нотариално заверено копие.

–          Свидетелство за съдимост – да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

–          Разработка на Програма за развитието и дейността на „Медицински цънтър I“ ЕООД – гр.Ихтиман. за тригодишен период /2022 г. – 2025 г./

–          Изисквания към писмената разработка: Обем не повече от 80 /осемдесет/ стандартни печатни страници.

„Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман предоставя документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание, същите да бъдат на разположение на всички кандидати – всеки работен ден от 27.07.2022 г. до 17:00 ч. на 09.08.2022 г. включително в Общинска администрация – Ихтиман и ще ги получи срещу представено заявление и подпис в регистър.

На всеки кандидат ще бъде предоставен и утвърден проект на договор за възлагане на управление на „Медицински център I“ ЕООД – гр.Ихтиман срещу подпис в регистър;

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението. Заявлентията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават лично или от упълномощено лице в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

 

4.       Място за подаване на документите и срок:

–          Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване;

–          Разработката се представя в отделен запечатан плик  –  в деловодството на общинска администрация всеки работен ден от 27.07.2022 до 17.00 часа на 09.08.2022 год.  включително.

–          За всяко подадено заявление за участие в конкурса  се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

–          Квалификация по здравен  менидждмънт по това решение се  удостоверява съгласно изискванията и по смисъла на  §3 от ЗР на Наредба № 9 / 26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението  на лечебни заведения по ЗЛЗ

 

5.       Информация относно темите предмет на събеседване:

Николай Начев , тел. 0724/82381, Председател на комисия от 27.07.2022 до 17.00 часа на 09.08.2022г.

Стефани Балабанова Добрева, тел. 0724/8/2381, Член на комисия от 27.07.2022 до 17.00 часа на 09.08.2022 г.

 

6.       Дата, час и място за провеждане на конкурса:

10 .08. 2022 г., начало 10.00 ч., сграда на Общинска администрация Ихтиман, гр.Ихтиман, ул.”Цар Освободител” 123, 4 етаж, заседателна зала.