Съпбщение за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.26, ал.4 изр. 2 от Закона за нормативните актове, „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“. С оглед на горното в 30 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет – Ихтиман,/ считано от 19.06.2024 г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища, относно публикуваният проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат на e-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg или в деловодството на общинския съвет на адрес: гр. Ихтиман бул. „Цар Освободител“ № 123 от 8:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Мотиви към проекта за изменение на

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

/съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/

 

I. Причините които налагат изменението са следните: Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 46, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, съобразно тяхната компетентност и изразяват становища по тях, в определения ред от правилника.

II. Мотиви за изменението и допълнението саТака предложеният проект е обявен за разглеждане, поради законови промени в действащото българско законодателство и прецизиране на разпоредбите касаещи неуредени обществени отношения от нормативни актове от по-висока степен и актуализиране на предходните разпоредби. Проекта е съобразен с актуалното действащо законодателство.

III. Цели които се поставят: По – добра информираност на гражданите за провежданите търгове и конкурси при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

IV. Очаквани резултати от прилагането: Предоставяне на възможност за участие на по-голям брой граждани в провежданите търгове и конкурси.

V. Финансови и други средства необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения: За прилагане на предложения проект не са необходими финансови средства.

VI. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Проекта за изменение и допълнение съответства на правото на Европейския съюз и българското действащо законодателство, тъй като същият е изготвен и предложен за приемане при спазване на основните принципи заложени в правото на ЕС, като откритост, публичност, прозрачност.