Обявление на Проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор ПИ 32901.88.132, м. „Геови върби“, гр. Ихтиман

Обявление