Обявление до всички заинтересовани за Заповед № 339/ 27.03.2024г. на кмета на община Ихтиман е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ИПР за УПИ IV-606, V-606 и XXV-606 в кв. 191a по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман

Изх.№ Гр-745/02.04.2024г.

  

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

ОТНОСНО: Постъпило заявление с вх.№ Гр-745/18.03.2024г. Емилия Йорданова Митева, Анелия Йорданова Михова, Анета Величкова Петрова и Ивайло Георгиев Митев, с приложено Задание изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за УПИ IV-606, V-606 и XXV-606 в кв. 191a по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска.

Техническа служба при Община Ихтиман на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал.1 от АПК, чл. 131 от ЗУТ, §4 от ЗУТ съобщава, че със
Заповед №
339/ 27.03.2024г. на кмета на община Ихтиман е допуснато изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация /ПУП-ИПР/ за УПИ IV-606, V-606 и XXV-606 в кв. 191a по кадастралния и регулационен план на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска, във връзка с прилагане § 8 от ПР към ЗУТ и промяна на регулационните линии – обособяване на два нови УПИ XXVII-606 и УПИ XXVIII-606, кв. 191а по плана на гр. Ихтиман. Новообразуван УПИ XXVII-606, кв. 191а е с площ 1247 кв. м. Новообразуван УПИ XXVIII-606, кв. 191а е с площ 682 кв. м. Границата между УПИ III-608 и УПИ IV-606, кв.191а по плана на гр. Ихтиман се изменя по имотна.

Заповедта и мотивираното предложение за ПУП-ИПР се намират в Дирекция „Специализирана администрация“, в сградата на техническа служба на община Ихтиман и можете да го разгледате в приемно време: понеделник и четвъртък от 9:00ч – 12:00ч и от 13:00ч – 16:00 ч.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването, заинтересованите лица могат да обжалват заповедта чрез Общинската администрация на община Ихтиман до Административен съд.

 

 

ОТ ОБЩИНА ИХТИМАН