Заповед №749/07.06.2022г.

Одобрява се проект за ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план / на ПИ с идентификатор 10029.325.12 с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, общ. Ихтиман, Софийска област вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, площ – 17 866 кв.м. С проекта се предвижда отреждане в УПИ 10029.325.12 „За жилищен комплекс, обществено обслужване, детска градина , спорт и трафопост“ . Параметрите на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на текущия тип зона за нискоетажно жилищно застрояване –Жм- по ОУП. Плътност на застрояване -40%, Кинт-1,2, Процент на Озеленяване-40%, Височина – 10м.

51 от 07.06.2022 ЗАПОВЕД № 749/07.06.2022г.