Обявление

Издадена заповед 776/08.06.2022г.за одобряване на проект ПУП-ПЗ за жилищно строителство на 4бр. сгради в ПИ 10029.143.876, м. „Стубела“ по КККР на с. Вакрел

52 от 13.06.2022 ОБЯВЛЕНИЕ