Обява

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ 123

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за обект „Реконструкция на част от довеждащ водопровод с. Габра – с. Вакарел, разположен на територията на общ. Ихтиман“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: инж. Тони Кацаров, гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” 123, 0724 8 2381

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС