Покана за публично обсъждане на Бюджета за 2023 г.

Във връзка с приемането на Бюджета за 2023 г. Кметът на Община Ихтиман Калоян Илиев кани жителите на общината, представители на бизнеса и всички заинтересовани страни на 28.08.2023 г. от 9,45 часа в Заседателната зала на общината на Публично обсъждане на Бюджета за 2023 г.

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на Бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на разчета при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.