Заповед №624/04.05.2023г. за одобряване на ПУП-ИПР за с. Селянин, общ. Ихтиман

№624/04.05.2023г.

 

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление вх. № Гр-910/04.04.2023г. от  Георги Сашев Славев за разглеждане и одобряване на проект за изменение на  Подробен устройствен план – изменение план за регулация – корекция на границата между УПИ ХII-10 и УПИ II – 11,10 в кв.2 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София, и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и въз основа на предоставените изходни материали и данни: нотариален акт №53, т.V, рег.№5838, дело №709 от 2021г., заповед №509/11.04.2023г. на Кмета на Община Ихтиман   за  допускане изработване на ПУП-ИПР.

С проекта се предвижда изменение на регулационната граница между УПИ ХII-10 и УПИ II – 11,10 , като същата минава по имотната граница на поземлените имоти в кв.2 по плана на с. Селянин във връзка с §8 от ПЗР на ЗУТ.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 2 от 19.04.2023г., заключение № III-9.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §8 от ПЗР на ЗУТ и чл. 129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М : 

Проект за изменение на  Подробен устройствен план – изменение план за регулация – корекция на границата между УПИ ХII-10 и УПИ II – 11,10 в кв.2 по плана на с. Селянин, общ. Ихтиман, обл. София, като същата минава по имотната граница на поземлените имоти в кв.2 по плана на с. Селянин във връзка с §8 от ПЗР на ЗУТ.

 След разработката урегулирани поземлени имоти имат следната площ по графика: новообразуван УПИ ХII-10 – 1064 кв.м. и новообразуван УПИ II – 11,10 – 643кв.м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ       /П/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН