Съобщение

Община Ихтиман съобщава на заинтересованите лица, че на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ – София област е публикувана заповед № ПО-09-686 / 09.03.2022 г. по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване в землищата на територията на община Ихтиман, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, на ползвателите на тези масиви за стопанската 2021 / 2022 г.

Заповедта е постъпила в деловодството на общината с вх. № 04.00-32 / 15.03.2022 г.

Дължимите суми следва да бъдат внесени от ползвателите в срок до 15.04.2022 г. на касата на общината или по следната бюджетна сметка:

Община Ихтиман

IBAN: BG14CECB97908447378500

BIC: CECBBGSF

Вид плащане: 444200

„Централна кооперативна банка“ АД

Основание за плащане: Заповед № ПО-09-686 / 09.03.2022 г.