Покана за публично обсъждане на бюджета

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси отправям покана към всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в публичното обсъждане на Проекта за бюджет на Община Ихтиман за 2022 г., което ще се проведе на 31.03.2022 г. /четвътрък/ от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Ихтиман

Проекта на бюджета може да бъде разгледан в раздел „Прогнози и проекти“