Заповеди №2034 и №2035 за одобрение изменението на кадастрални планове

Приложения