Обявление до всички заинтересовани относно изработен модел на парцеларния план на кадастралната основа на кв. 153, гр. Ихитман

Обявление