Обявление за постановено решение на Директора на РИОСВ-София

Община Ихтиман съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постановено Решение № СО-121-ЕО/2022г. на Директора на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021 – 2028 г.“, с възложител: Община Ихтиман.

Решението е достъпно на интернет страницата на Регионална инспекция по околна среда и водите – София на адрес: www.riew-sofia.org в раздел Превантивна дейност / ЕО /Решения за преценяване необходимостта от ЕО/Решение  № СО-121-ЕО/2022г. или на следния линк: https://www.riew-sofia.org/index.php?layout=edit&id=635