Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) за преценяване на необходимостта от извършване на екологичната оценка на Програма за управление на отпадъците на община Ихтиман за периода 2021 – 2028 г.

Обобщената справка, включва анализ на:

 • съответствието на програмата с основните резултати и препоръки от Решението по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в Решението по ЕО;
 • съответствието на програмата с обоснованата в Решението по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО;
 • степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени в програмата.

1. Съответствие на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Ихтиман за периода 2021 – 2028 г. с основните резултати и препоръки от Решението по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в Решението по ЕО за ПУО 2021 – 2028 г.

ПУО  е в съответствие  с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 57 и чл. 59 от ЗООС. Програмата съответства със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците, за период, който съвпада с периода на действието му, както и с основните резултати и препоръки от Решение № СО-106-ЕО/2022 г. Програмата, както сама по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитени зони. При изпълнение на мерките и дейностите, заложени в програмата, не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Постигането на заложените цели, ще се реализира при условие на стриктно изпълнение на предложените в Решението по ЕО мерки и условия.

2. Съответствие на ПУО 2021 – 2028 г. с обоснованата в Решението по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО

Анализът по т. 2 е неприложим, предвид факта, че с Решение № СО-106-ЕО/2022 г. на Директора на РИОСВ – София е извършена преценка да не се извършва екологична оценка, следователно процедурата не включва издаване на становище по ЕО.

 

3. Степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени в ПУО 2021 – 2028 г.

Уведомявам Ви, че ще бъдат изпълнени предписаните условия в Решението по ЕО, както следва:

 • За инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за планове и програми, произтичащи от прилагане на програмата на следващо ниво на подробност ще се бъдат провеждани изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. За тези инвестиционни предложения, планове и програми или за други, както и за тези проекти, попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, ще бъдат провеждани изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони. Одобряването на дейностите ще става само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията и мерките, разписани в решението/становището.
 • При изготвянето на проекти, частично или изцяло попадащи в границите на защитени зони и/или защитени територии, същите ще бъдат съобразени с действащите забрани и ограничения за съответната защитена зона/защитена територия.

4. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ПУО 2021 – 2028 г.

В т. 7 „Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на ПУО 2021 – 2028 г.“ са поставени следните най-общи изисквания по отношение на наблюдението, отчета и контрола:

 • програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия
 • Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е Общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. Отчетът се представя в срок до 31 март и се публикува на интернет страницата на общината. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ.

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и е целесъобразно да включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост.

Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците да се изготвя в следния формат:

 • Въведение
 • Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в общината
 • Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението
 • Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни
 • Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им
 • Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на съответната година
 • Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата
 • Заключение
 • Приложения

Наблюдението на Общинската програма за управление на отпадъците може да се определи като процес на системно събиране и анализ на информация относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки. В приетата програма за управление на отпадъците за всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми ще са посочени очаквани резултати от изпълнението, както и индикатори за текущо изпълнение и целеви индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно определени индикатори се събира необходимата информация в рамките на системата за наблюдение, отчет и контрол. В допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите.

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. Той трябва да определи звеното в структурата на общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата. Такива функции обикновено са възложени на отдела в специализираната общинска администрация, който изпълнява функциите за управление на отпадъците. Ясно трябва да са определени и отговорностите на другите вътрешните звена и на външните за администрацията структури, които ще предоставят информация, както и обхватът на данните и периодичността, с която това ще се извършва. Това става чрез вътрешни правила за дейностите по събиране и съхраняване на информация, свързана с подготовката и изпълнението на програмата. Като административен подход е възможно кметът на общината да издаде заповед, в която подробно да са описани отговорностите на всички структурни звена в общината за набиране на съответната информация със съответните срокове, както и за обобщаването й и подготовката на годишния отчет пред общинския съвет за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците.

По отношение на периодичността за предоставяне на информацията, необходима за текущото наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, минималното изискване е тя да се събира, систематизира и обобщава на годишна база.

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН:

/Калоян Илиев/