Обявление с изх.№ Гр-2982 / 10.11.2022 г. за изработен ПУП-ИПР на с. Бърдо, общ. Ихтиман

Обявление