Заповед №1712 / 03.11.2022 г. за изменение на кадастралния план на гр. Ихтиман, по отношение на имот пл.N:2566, ке. 187, вкл. в УПИ I отреден „За трафопост, озеленяване и павилион“, представляващ имот публична общинска собственост

Приложения