Заповед №1564 / 13.10.2022 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР, с. Пауново

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление вх.№ Гр-2647/16.09.2022г. от Георги Антонов Христов чрез пълномощник  инж. Лиза Петкова Изатовска за одобряване на проект за  ПУП –ПЗ/ План за застрояване /за  ПИ № 33,  по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ м. Градежки дол,  с. Пауново, общ. Ихтиман и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и представени : нотариален акт №96, том II, рег.№1946, от 2022г., скица на поземлен имот №33,  заповед №1231/29.08.2022г. на Кмета на Община Ихтиман за разрешаване изработването на ПУП- ПЗ.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет  с Решение та ОЕСУТ , протокол №% от 05.10.2022г., заключение №II-4.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 110, ал.1 , т.3 и чл.129, ал.2, от  ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М :

Проекта за ПУП-ПЗ /подробен устройствен план план за застрояване/  за  ПИ № 33,  по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ м. Градежки дол с. Пауново. Имот пл.№33 има площ 593.44кв.м.

С проекта се  предвижда   имот пл.№33 да се обособи  по имотни граници „За вилно жилищно застрояване“ , в него се предвижда ново застрояване  при следните показатели: По ОУП –Зона за вилен отдих /Ов/, Плътност на застрояване – 40%,  Кинт – 0,8, Озеленяване –50%, Кота корниз – 7м, кота било -10м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

ИНЖ.ТОНИ КАЦАРОВ

ЗА КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН

/съгласно заповед №1535/07.10.2022г./

Съгласувал:

арх. Тодор Кръстев

главен архитект на Община Ихтиман