Обявление до всички заинтересовани относно постъпило заявление