Обявление за издадена заповед за одобряване на проект ПУП-ПЗ за с. Пауново, общ. Ихтиман