Обявления по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК на заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ за одобрен със Заповед № 672/03.06.2024г. на Кмета на Община ихтиман Проект ПУП-ИПР на основание § 8 от ЗУТ

Обявление Обявление