Обявление до всички заинтересовани лица на внесен за разглеждане и одобрение Проект ПУП-ИПР в обхвата на кв. 4 по плана на с. Поповци, общ. Ихтиман

Обявление