Обявление до всички заинтересовани лица на внесен за разглеждане и одобрение Проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на дворищна и улична регулация в обхвата на кв. 20 по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман

Обявление