Заповед № 846/28.06.2024г. на Кмета на Община Ихтиман за допускане изработването на Проект ПУП-ИПР в обхвата на кв. 6 по плана на с. Полиовци, общ. Ихтиман

ЗаповедЗаповед