Обявление за издадена заповед за одобряване на проект на ПУП-ПЗ за жилищни сгради в м. Геови върби, гр. Ихтиман

Обявление