Заповед № 718/10.06.2024г. на Кмета на община Ихтиман за одобрен Проект ПУП-ИПЗ в обхвата на кв. 18 по плана на с. Пауново, общ. Ихтиман

Заповед Заповед