Заповед № 717/10.06.2024г. на Кмета на общ. Ихтиман за допускане изработването на Проект ПУП-ИПР в обхвата на кв. 5 по плана на с. Семковци, общ. Ихтиман

Заповед Заповед