Заповед №6772/05.06.2024г. относно одобрение на кадастрален план – промяна на имотни граници в обхвата на ПИ 2990 и ПИ 2991, кв.191 по плана на гр. Ихтиман

Заповед Заповед