Обявление до всички заинтересовани страни на издадена Заповед № 672/03.06.2024г. на Кмета на общ. Ихтиман за одобрен ПУП-ИПР в обхвата на кв. 19 по плана на с. Веринско, общ. Ихтиман

Обявление