Обявление проект ПУП-ПРЗ за ПИ 10029.224.67 и образувани на нов УПИ VII-67 за „Жилищно строителство“ от кв.22 с. Селянин, общ. Ихтиман

Обявление