Заповед №644 / 27.05.2024 г. за одобрение изменение на кадастрален план за с. Бърдо, общ. Ихитимн в местност

ЗаповедЗаповед