Покана за сесия на Общински съвет – сесия №8 на 31.05.2024 г.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИХТИМАН

                                                                      

                                                                   ПОКАНА   

                                                                        №8    

                                             на 31.05.2024г. от 14.00 часа

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Ихтиман в залата на Община Ихтиман при следния дневен ред:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  1. вх.95.00-234/17.05.24г.Вътрешни компенсирани промени и актуализация по плана на „Бюджет 2024г.“ и списъка с капиталовите разходи.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Беатриче Търнаджийска

 

  1. вх. 95.00-171/22.04.24г. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Ихтиман.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Даниел Грънчаров

 

3.вх.95.00-235 /17.05.2024г.Промяна  състава на експертно-консултативна комисия по стипендиите при община Ихтиман ,във връзка с Наредбата за деца с изявени дарби .

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Валентина Петрова

 

  1. вх.95.00-215/ 10.05.24г. Общинска Програма за закрила на детето.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Десислава Дакова

 

5.вх.95.00-210/ 08.05.24г. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ  XIII, с площ 252 кв.м. , находящ се в кв.133 по РП на гр.Ихтиман.

 Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Миглена Георгиева

 

 6.вх.95.00-225/15.05.24г. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот , частна общинска собственост.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Даниела Сестримска

 

7.вх.95.00-228/16.05.24г. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ  XXVII, с площ 100 кв.м. , находящ се в кв.125 по РП на гр.Ихтиман.

 Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Миглена Георгиева

 

8.вх.95.00-240 / 20.05.2024г.Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за преодажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.

 Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Васил Михайлов

 

 

9.вх.95.00-239 / 20.05.2024: Провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот-частна общ.собственост.
Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Васил Михайлов

10.вх.95.00-208/08.05.24г. Продажба на урегулиран поземлен имот    XXII  -446 , находящ се в кв.6 по регулационния план на с. Вакарел.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Миглена Георгиева

 

11.вх. 95.00-209/08.05.24г.  Продажба на УПИ III– 20 , находящ се в кв.3 по РП на с. Вакарел. Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Миглена Георгиева

 

12.вх.Гр-3872/22/08.05.24г.  Продажба на недвижим имот , частна общинска собственост. Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Даниела Сестримска

 

13.вх.95.00-207/08.05.24г. Закупуване на идеална част от ПИ №206 по плана на м. „Дренов ръд“.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Миглена Георгиева

 

14.вх.95.00-236 / 20.05.2024г. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024 г.
Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Миглена Георгиева

 

15.вх.95.00-238 / 20.05.2024г. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2024г.
Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Васил Михайлов

 

16.вх.95.00-237 / 20.05.2024г.  Изменение на КК и КР в обхвата на общински имот в зем. на гр.Ихтиман.
Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Васил Михайлов

 

17.вх.Юл 51/17.05.24г. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: линейно трасе на заустваща канализация с диаметър Ф800 от ПИ 10029.326.395 до точка на заустване в ПИ 10029.327.373, землище с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София 

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Гл.арх.Тодор Кръстев

 

18.вх.53.00-50/17.05.24г. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура за обект: Изграждане на открито линейно прилежащо съоръжение – достъп, включващо и уширение/вход/, представляващи открита инфраструктура към подземен достъп/тунел/, чрез който ще бъде подсигурен достъп до тунел 2, част от инвестиционният проект за модернизация на железопътната линия София-Пловдив-Обособена позиция 1 от км.22+554 км.42+200 в ПИ с идентификатори 10029.923.12 и 10029.923.759 по КККР землище Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Гл.арх.Тодор Кръстев

19.вх.Гр 1323/20.05.24г. Одобряване на задание и разрешаване изработване  на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване  ( ПУП-ПРЗ) за поземлен имот  с идентификатор 48369.52.8 , местност „Лещето“, с.Мирово, община Ихтиман, Софийска област по кадастрална карта  и кадастрални регистри на АГКК , Софийска област  във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя за „Жилищно строителство“.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Гл.арх.Тодор Кръстев

 

20.вх.Гр 1071/20.05.24г. Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 10029.602.22  и 10029.136.21 в местност „ЧУЧУРА“ и поземлен имот с идентификатор 10029.136.82 в местност „ЛОКВАТА“ по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. Софийска. Изменение на План за улична регулация /ИПУР/ на улица о.т. 54 – о.т. 55 и План за улична регулация /ПУР/ – създаване на нова улица с о.т. 55 – о.т. 55ж и нова улица с о.т. 55ж – о.т. 55л.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Гл.арх.Тодор Кръстев

 

21.вх.Юл-162/23.05.24г. Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива КПИИ  с Подробен устройствен план –Парцеларен план  и технически инвестиционен проект по чл.125 от ЗУТ.

Вносител: Калоян Илиев

Докладчик: Гл.арх.Тодор Кръстев

 

22 вх. 95.00- 248/27.05.24г. График за работа на ОбС Ихтиман.

На 18.06.24г./вторник/от 16.00 ч. ПК: Образование и здравеопазване;Юридическа; Спорт и социални дейности.

На 20.06.24г./четвъртък/ от 16.00ч. ПК: Икономическа;Общинска собственост;Контрол по строителството.

На 28.06.24г./петък/ от 14.00 ч. СЕСИЯ.

Вносител: Николай Начев

Докладчик: Николай Начев

 

23.Питания и отговори на питания на общински съветници и граждани.

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       Председател ОбС/п/

                                                                                      /НИКОЛАЙ НАЧЕВ/