Заповед № 555/10.05.2024 г. на Кмета на общ. Ихтиман за допускане изработването на проект ПУП-ИПР в обхвата на кв. 20 по плана на с. Борика, общ. Ихтиман

ЗаповедЗаповед