Обявление до всички заинтересовани лица за внесен за разглеждане и одобрение Проект за изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ в обхвата на кв. 13 по плана на с. Яздирастовци, общ. Ихтиман

Обявление