Обявление до всички заинтересовани на внесен за разглеждане и одобрение Проект за ПУП-ИПР и ПУР в обхвата на кв. 38 по плана на с. Веринско, общ. Ихтиман

Обявление