Съобщение на основание чл.26, ал.4 изр. 2 от Закона за нормативните актове относно публикуваният проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

На основание чл.26, ал.4 изр. 2 от Закона за нормативните актове, „Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“. С оглед на горното в 30 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет – Ихтиман,/ считано от 19.04.2024 г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища, относно публикуваният проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман, на e-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg или в деловодството на общинския съвет на адрес: гр. Ихтиман бул. „Цар Освободител“ № 123 от 8:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

/съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/

 

  1. Причините които налагат изменението са следните: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ихтиман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, съобразно тяхната компетентност и изразяват становища по тях, в определения ред от правилника.
  2. Мотиви за изменението и допълнението саТака предложеният проект е обявен за разглеждане, поради прецизиране на разпоредбите касаещи неуредени обществени отношения от нормативни актове от по-висока степен и нарастващата инфлация през последните години. Проекта е съобразен с актуалното действащо законодателство.

III. Цели които се поставят: По – добро административно обслужване, както и разширяване обхвата на административните дейности в общината.

  1. Очаквани резултати от прилагането: По – големи приходи в местния бюджет, съобразено с извършената административна дейност.
  2. Финансови и други средства необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения: За прилагане на предложения проект не са необходими финансови средства.
  3. VI. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Проекта за изменение и допълнение съответства на правото на Европейския съюз и българското действащо законодателство, тъй като същият е изготвен и предложен за приемане при спазване на основните принципи заложени в правото на ЕС, като откритост, публичност, прозрачност.